Könyvviteli, társasági adó fizetési, bevallási kötelezettség

A vállalkozást gazdasági, vállalkozási tevékenysége során keletkezett jövedelme után társasági adó bevallási-, és fizetési kötelezettség terheli, ezért ha az ön vállalkozása Magyarországon társasági adó megfizetésére kötelezett adóalanynak minősül, akkor beszámolási és kettős könyvviteli kötelezettsége van.

Kulcsszavak: társasági adó társaságiadó-bevallás pótlék bírság határidő önellenőrzés társasági adó mértéke kedvezmények könyvvezetés, kettős könyvvitel, beszámoló, Cégkapu

Vállalkozásának működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről számviteli nyilvántartást kell – magyar nyelven – készítenie. A társasági adó alanyának adóbevallást és azzal egyidejűleg adóelőleg bevallást kell benyújtania. (Kivéve azokat a szervezeteket, melyek bizonyos törvényi feltételek teljesülése esetén – bevallást helyettesítő nyomtatványon – nyilatkozatot tesznek.)

Ha az adózó a társasági adót késedelmesen fizeti be, késedelmi pótlékot kell fizetnie, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Ha az adózó a társasági adót önellenőrzi és az önellenőrzés nem a javára mutatkozik, akkor önellenőrzési pótlékot kell fizetnie.

Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni.

Ha az adózó a jogszabályban szereplő valamilyen kötelezettségét megszegi, az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki rá, melynek mértéke ötszázezer forintig terjedhet.

A könyvviteli nyilvántartás vezetése folyamatos, a beszámolót az üzleti év zárásakor kell elkészíteni.

Az éves társasági adó bevallás határideje az adóévet követő év május 31. napja.

Az adóelőleg összegét havonkénti adóelőleg kötelezettség esetén az adózó minden hónap 20. napjáig fizeti meg. Negyedéves előleg-gyakoriság esetén az adózó az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig fizeti meg.

A beszámolót a Cégszolgálat részére kell benyújtani, az Online Beszámoló és Űrlapkitöltő Rendszeren (OBR) keresztül. 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes

’29 bevallás

’29EUD bevallás

’71 bevallás

A társasági adó mértéke 9 százalék. A 9 százalékos adómértéket a pozitív adóalapra kell felszámítani. Az adóalap a korrekciós tételekkel módosított adózás előtti eredmény.

Miután a pozitív adóalapot felszorozzuk a társasági adókulccsal, megkapjuk a számított adót. A számított adóból le kell vonni a társasági adókedvezményeket, és a külföldön megfizetett adót, az így megkapott összeg a fizetendő társasági adó.

NAV illetékes igazgatósága (külföldi vállalkozások esetén a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság.

A könyvviteli kötelezettséghez tartozó tevékenységek felügyeletét az Igazságügyi Minisztérium, Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata látja el.

A gazdálkodó szervezetek számára kötelező az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás, ez a Cégkapu szolgáltatáson keresztül biztosított. A Cégkapu használatához a szervezet törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja regisztrációja szükséges. A regisztrációt követően lehet a beszámolót a Cégszolgálat részére továbbítani.

A ’29 számú társaságiadó-bevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.

A ’29EUD bevallást nyújtják be az előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évre áttérő adózók, illetve a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról más devizára áttérő adózók.

A ’71 számú bevallást kötelesek benyújtani azok a szervezetek, amelyek a tevékenységüket megszüntetik, vagy átalakulással megszűnnek. Szintén ezt a dokumentumot kell beadni, ha a társasági adó alanya bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó alá.

 

Az adókedvezmények igénybe vétele feltételekhez kötött. Az adózó csak akkor veheti igénybe a kedvezményt, ha a jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti. A kedvezmények mértéke eltérő, a kedvezmény adóvisszatartás formájában vehető igénybe. Az igénybe vehető kedvezmények:

Ugyanazon ténybeli alapon jellemzően csak egyszer vehető igénybe az adókedvezmény.

A társasági adót a 10032000-01076019 NAV Társasági adó bevételi számlára kell befizetni.

Számlaszámok jegyzéke: NAV – Számlaszámok

 

Az ügyleírás készítése: 2020. augusztus 13.

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

1996. LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2000. évi C. törvény a számvitelről

NAV