Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal

Valamennyi magyar állampolgár, vagy Magyarországon jogszerűen tartózkodó, lakcímmel rendelkező személy jogosult a magyar köznevelésben nem tankötelezettséget teljesítő képzésben részt venni, amennyiben megfelel a jogszabályban, illetve az intézmény által meghatározott feltételek mentén összeállított felvételi követelményeknek, továbbá amennyiben szükséges, a meghatározott térítési-, vagy tandíjat megfizeti az intézmény fenntartója felé.

Kulcsszavak: Beiratkozás, zeneiskola, művészeti képzés

Valamennyi magyar állampolgár, vagy Magyarországon jogszerűen tartózkodó, lakcímmel rendelkező személy.

A nem tankötelezettséget teljesítő jogviszony létesítése céljából a köznevelési intézmény által meghatározott feltételek, illetve felvételi eljárás keretében nyújtja be a felvételi kérelmét.
Az elektronikus ügyintézést követően, az egyes intézményekbe történő beiratkozáskor be kell mutatni a tanuló nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A köznevelési intézmény intézményvezetője által, előzetesen meghatározott feltételek mentén van lehetőség a beiratkozási kérelem benyújtására.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes, azonban egyes esetekben, így különösen a művészeti képzések esetében térítésidíj köteles a képzés, illetve tandíj köteles. A fizetési kötelezettségről a köznevelési intézmény tud tájékoztatást adni.

Köznevelési intézmény

A köznevelési intézmény döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen eljárás indítható. A köznevelési intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen minden esetben a köznevelési intézmény fenntartója felé, írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül.

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet (a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével) az iskolaszék, ennek hiányában a szülői közösség és a nevelőtestület tagjaiból álló legalább három tagú bizottság vizsgálja meg.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

KK