Budapest 04. ker. Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

Kulcsszavak: Segély, támogatás, átmeneti,

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

 

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- forintnál, azonban az egy család részére évente megállapítható rendkívüli települési támogatások együttes összege (a továbbiakban: segélykeret)

 

   a)      amennyiben a családban fogyatékos személy él, vagy a családban házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő, időskorúak járadékában vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy él, a nyugdíjminimum 400%-át,

   b)      az a) pontban nem említett esetekben a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladhatja meg.

Rendkívüli települési támogatás annak az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

 

 

Ha a kérelmező fogyatékos személy vagy a kérelmező családjában fogyatékos személy él, továbbá, ha a kérelmező vagy házastársa, illetve élettársa időskorúak járadékában részesül, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 25 %-ával emelkedik.

 

Ha a kérelmező elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és nem igényel szociális temetést, a fent meghatározott jövedelemhatár a helyi jövedelemalap 100 %-ával emelkedik.

 

Az elhunyt hozzátartozó eltemettetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege megállapítható a legolcsóbb temetés költségeinek

 

 

A temetési költségekhez kért rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a temetés összköltsége nem haladja meg a legolcsóbb temetés költségének a kétszeresét. A támogatás összege legfeljebb az igazolt temetési költség összegéig terjedhet. A temetési költségek számításakor a végső nyughely megváltásának költsége nem vehető figyelembe.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Temetési költségek viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása három hónapnál nem régebbi, a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számla alapján lehetséges.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

Rendkívüli települési támogatás havonta legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, továbbá - jogszabályi feltételek teljesülése esetén - tervezett formában is folyósítható.

https://ujpest.hu/dokumentumok/551_kerelem_rendkivuli_telepulesi_tamogatashoz.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település