Kecskemét - Árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhunyt személyek gyermekei részére, a család anyagi biztonságának megőrzése érdekében, a család jövedelmi helyzetétől függetlenül, vissza nem térítendő juttatás.

Kulcsszavak: Árva, Félárva, Nevelési, Képzési, Hozzájárulás

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe a kiskorú gyermek vonatkozásában 

A nevelési és képzési hozzájárulás iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon  kell benyújtani.

A nyilatkozatot Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell leadni, személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

A törvényes képviselő köteles a törvényes képviseletben beállt változásról a Polgármesteri Hivatalt soron kívül tájékoztatni.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása okán jogosulatlanul felvett hozzájárulást az önkormányzat részére vissza kell fizetni.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

A kérelmeket legkésőbb 2022. január 31-ig lehet benyújtani.

- kérelem: a kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amely a Szociálpolitikai Osztály ügyfélszolgálatán (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) ügyfélfogadási időben https://kecskemet.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/elerhetosegek-ugyfelszolgalat-irodak kérhető vagy letölthető a https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Nyomtatvanyok/szocialpolitika/kerelem_kepzesi_es_nevelesi_hozzejarulas.doc oldalról,

- az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolata,

- az elhunyt szülő valamennyi, és gyermeke születési anyakönyvi kivonatának másolata,

- mindkét szülő halála esetén a kiskorú gyermek részére történő gyámrendelésről szóló döntés,

- 18. életévét betöltött gyermek esetén a nappali oktatást biztosító intézmény vagy felsőoktatási intézmény által kiállított jogviszony igazolás,

- a gyermek lakcímkártyájának másolata

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda

Szociálpolitikai Osztály 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

A döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének címzett, de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A nevelési és képzési hozzájárulás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra adható.

A nevelési és képzési hozzájárulás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján, postai úton vagy banki átutalással történik havonta.

Összege gyermekenként: - félárva esetén bruttó 12.000 Ft

                                        - árván maradt gyermek esetén bruttó 24.000 Ft.

 

Kecskemét Település