ZALAEGERSZEG - TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Kulcsszavak: ZALAEGERSZEG # TALAJTERHELÉSI DÍJ

Kibocsátó

A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál tesz bevallást.

A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú „Talajterhelési díj bevallás” elnevezésű nyomtatványon postai úton, illetve személyesen ZMJV Polgármesteri Hivatal Adóosztályán.

Papíralapú nyomtatványt csak az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően - a bevallás elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézés során az adatbejelentésére az ASP-ADÓ-041 számú „Talajterhelési díj bevallás" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles.

Az adóhatóság a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az újabb határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság nem mérsékelhető

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Talajterhelési díj bevallás), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "talajterhelési díj" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Papíralapon benyújtható űrlapok, kitöltési útmutatók elérhetősége:

Talajterhelési díj bevallás magánszemélyek részére elnevezésű nyomtatványon.

A talajterhelési díj alapját, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét postai úton csekkes befizetéssel, belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az Önkormányzati Hivatal Adóosztályán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az Önkormányzati Hivatal Adóosztályán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Talajterhelési díj mértéke: 1 m3 ivóvíz-fogyasztás után 3.600,-Ft.

Talajterhelési díj beszedési számla: 11749008-15432704- 03920000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Kötelezettségmulasztás esetén az önkormányzati adóhatóság által kiszabott mulasztási bírságot határozati formában közli az adózóval.

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalhoz 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.) címzett, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (11749008-15432704-03470000) kell teljesíteni az eljárás megindításakor

Év közben történő rákötés esetén talajterhelési díjat a rákötés időpontjáig kell megfizetni, eddig az időpontig záró bevallást kell beadni. A rákötés tényét a Zalavíz Zrt. által kiadott dokumentummal kell igazolni.

Nem kell talajterhelési díjat bevallania és fizetnie annak a fogyasztónak, aki utcájában csatornahálózat nem áll rendelkezésre, valamint annak a fogyasztónak, aki háza előtt ugyan a csatornahálózat kiépült, de a rákötés műszaki okok miatt nem lehetséges.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról 4. §-a alapján mentes a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 2 m3-t.

Több fogyasztási hely esetén a bevallást fogyasztási helyenként külön-külön kell kitölteni és benyújtani.

 

Zalaegerszeg Település