Budapest 04. ker. - Szálláshely-szolgáltatás (nem üzleti célú): bejelentés-köteles

Nem üzleti célú szabadidős szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a jegyző hatósági igazolványt állít ki.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények: üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium.

A kérelmet formanyomtatványon kel benyújtani.

Kulcsszavak: nücü, nem üzleti célú, szálláshely, szálláshely-szolgáltatás, munkásszálló, kollégium

Újpest közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatási  tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), vagy a rendelkezési nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazott.

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet.

A bejelentést elektronikus úton iFORM formanyomtatványon kell benyújtani.

173/2003. Korm.r. 19. § (1) *  A szolgáltató köteles a jegyző, a 14/A. § (5) bekezdése szerinti hatóságok, valamint az ellenőrzésre feljogosított más szervek, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóság, az adóhatóság, az idegenrendészeti hatóság, az állat-egészségügyi hatóság (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) részére a szálláshelyre való belépést és az ellenőrzés lefolytatását biztosítani.
(2) A szolgáltató jogosult az ellenőrzésen jelen lenni.
(3) Ha az ellenőrzésre jogosult megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek, a létesítmény, illetőleg berendezési és felszerelési tárgyai állapota, minősége, tisztasága jogszabályba ütközik, a szolgáltatót írásban a kifogásolt állapot megszüntetésére hívja fel.
(4) A szolgáltató köteles a felhívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a kifogásolt állapotot megszüntetni, vagy ha az nem lehetséges, a szálláshelyet átminősíteni, és erről az ellenőrzésre jogosultat, valamint a jegyzőt írásban értesíteni.
(5) Ha a szolgáltató a felhívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a kifogásolt állapotot nem szüntette meg, illetőleg a szálláshely átminősítéséről nem gondoskodott, a jegyző - a 20. §-ban foglaltak kivételével, a szolgáltató egyidejű tájékoztatásával - a szálláshelyet átminősíti.
(6) *  A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak. A jegyző értesíti a 14/A. § (5) bekezdése szerinti, illetve más hatóságokat, ha az ellenőrzése során azok hatáskörébe tartozó jogsértést tapasztal.
(7) *  Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, valamint pihenőház esetén a közegészségügyi követelmények teljesítését a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal minden évben március 31-éig ellenőrzi.
(8) *  A 14/A. § (5) bekezdése szerinti, illetve más hatóságok - ha jogsértést tapasztalnak - az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesítik a jegyzőt.

Ügyintézési határidő: 15 nap

A bejelentés Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés elnevezésű iFORM formanyomtatványon történik:

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:
az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, valamint
az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett:
sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

I. Üdülő (Altípusa: Üdülő, Gyermeküdülő, Villa)
II. Gyermek- és ifjúsági tábor (Altípusa: Gyermek- és ifjúsági tábor, Telepített sátortábor)
III. Nomád táborhely
IV. Hegyi menedékház (Altípusa: Turistaház, Kulcsosház, Matracszállás)
V. Bivakszállás (Altípusa: Bivakszállás, Téliesített bivakszállás)
VI. Pihenőház (Altípusa: Munkásszállás, vendégszállás)
VII. Diákotthon, kollégium A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a bejelentés megfelel a rendeletben foglaltaknak. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek a Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés (változás bejelentés) elnevezésű iFORM nyomtatványon.

A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé az alábbi iFORM nyomtatványon, elektronikus úton:

Szálláshely megszűnésének bejelentése, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Budapest 04. ker. Település