Sopron - Haláleset anyakönyvezése

Kulcsszavak: haláleset, anyakönyvvezető

A halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján - az eljárás megindításához szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével - haladéktalanul bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek. A haláleset tényét és időpontját orvos által kiállított bizonyítvány igazolja.

Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy megbízott útján – temetkezési vállalkozás közbenjárásával (meghatalmazással) – kezdeményezi. 

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja.

Az anyakönyvvezető az elhalt magyar hatóságok által kiállított úti okmányát, vezetői engedélyét a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak, az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által kiállított magyarországi tartózkodásra vagy külföldi utazásra jogosító okmányokat a kiállító idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóságnak érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének az okmány-nyilvántartásban történő átvezetése céljából megküldi.

Az anyakönyvvezető az elhalt személy átadott személyazonosító igazolványát és a személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát átlyukasztással - könyv formátumú személyazonosító igazolvány esetén az adatoldalakon elhelyezett érvénytelenségre utaló bélyegzőlenyomattal - érvényteleníti. Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányokat erre irányuló kérelem esetén visszaadja az elhalt személy hozzátartozójának. Hamis vagy meghamisított okmányt visszaadni nem lehet. Az anyakönyvvezető a vissza nem igényelt érvénytelenített okmányokat, valamint a további, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt soron kívül, de legkésőbb három napon belül továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatalnak.

Bejelentés hiányában a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv - ha arról hivatalos tudomást szerez - hivatalból is anyakönyvezheti.

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.

Az anyakönyvvezető a születést és a halálesetet a bejelentést követően - ha az anyakönyvezéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak és a tényállás tisztázott - haladéktalanul anyakönyvezi. Az anyakönyvvezető az adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzését követően haláleset anyakönyvezésekor hivatalból kiadja az anyakönyvi kivonatot.

A haláleset bejelentésének - ideértve a bíróságnak a holtnak nyilvánításról vagy a halál tényének megállapításáról szóló értesítését - tartalmaznia kell legalább

a) a holtnak nyilvánítás kivételével a haláleset helyét,

b) a haláleset idejét,

c) az elhalt személy születési helyét,

d) az elhalt személy születési idejét,

e) az elhalt személy születési családi és utónevét.

Ezek igazolása céljából csatolni szükséges az elhunytt állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példányát, az elhalt születési anyakönyvi kivonatát, valamint a családi állapotot igazoló okiratokat.

Az eljárás illetékmentes.

Sopron Megyei Jogú Város Anyakönyvvezetője (a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt, a mozgó járművön történt halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték, talált holttest esetében a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a holttestet megtalálták, a halál tényének bírósági megállapítása esetén a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését nyilvántartó, ennek hiányában a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.)

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) anyakönyvi ügyek

Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter ellátja az anyakönyvi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervek szakmai irányítását és az anyakönyvi szerv tevékenysége felett felügyeletet gyakorol.

Az anyakönyvi szerv felügyeletet gyakorol az anyakönyvvezető tevékenysége felett.

Az anyakönyvvezető anyakönyvi eljárásában nincs helye fellebbezésnek.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Kormányrendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Sopron Település