Gyömrő - Automatikus részletfizetési kérelem

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Kulcsszavak: részletfizetés, fizetési könnyítés

A kérelem előterjesztésére jogosult az adózó, illetve az Art. 59. § (1) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személy. Azon adózók, akik nem személyesen járnak el, illetve személyesen el sem járhatnak (például a kiskorúak), az Air. 17. § (1)-(2) bekezdése szerinti képviselő útján képviseltethetik magukat. Meghatalmazott eljárása során eredeti meghatalmazás csatolása szükséges.

Az ügy kérelemre indul. Az az adózó, aki a fenti feltételeknek megfelel i egy automatikus részletfizetési kérelmet nyújt be és az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), e-Papíron (https://epapir.gov.hu/), valamint levélben postai úton (2230 Gyömrő, Fő tér 1.), illetve személyesen az adóhatósági iroda ügyfélszolgálatán.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

Az Art. 199. § (3) bekezdése szerint, ha az adózó az engedélyezett automatikus részletfizetés során az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

ügyintézési határidő: 30 nap

Automatikus részletfizetési kérelem elnevezésű formanyomtatvány

Az automatikus részletfizetési kérelem benyújtása az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az adóhatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad.

A kérelemnek részben helyt adó, vagy azt elutasító döntés ellen a fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezési illetéket a 11742197-15392017-0347000-es számú bankszámlára átutalással, vagy a hivatalban a fellebbezés előterjesztésekor kell a kapott csekken befizetni.

Automatikus részletfizetési kérelem elnevezésű formanyomtatvány amely az E-ökormányzati portálon (ohp.asp.lgov.com) vagy a gyomro.hu honlapon a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Gyömrő Város Önkormányzat Képvisellő-testületének 13/2001 (XII.13).rendelete az építményadóról

Gyömrő Település