Szakmai képesítések elismerése magyarországi munkavállalás céljából

A szakmai képesítéseknek az európai uniós jogon (2005/36/EK irányelv) alapuló elismerését szabályozott szakma gyakorlása céljából lehet kérni.

Kulcsszavak: honosítás, egyenértékű, oklevél, diploma, szakképesítés, külföldi, automatikus, szakmai tapasztalat, képzés, szakképzés

Amennyiben Ön Magyarországon szabályozott szakmát szeretne gyakorolni, külföldi képesítését el kell ismertetnie az erre illetékes magyar hatósággal.

Képesítése elismerése céljából kérelmet kell benyújtania az illetékes elismerő hatósághoz.

Mielőtt elismerés iránti kérelmet nyújtana be, tájékozódnia kell arról, hogy az Ön esetében fennállnak-e az európai uniós jog alapján történő elismerés feltételei.

Akkor kérheti külföldi képesítése elismerését az európai uniós jog alkalmazásával, ha Ön eleget tesz az alábbi feltételeknek:

Az elismerési eljárásban tagállamnak minősülő államok felsorolását az Egyéb információk menüpontban találja.

Abban az esetben is kérheti az elismerést ebben az eljárásban, ha hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban a tagállamban, amelyben elismerték az Ön szakmai képesítését, amelyet egy nem tagállamban szerzett.

A kérelem benyújtása előtt tájékozódnia kell arról is, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakmának minősül-e Magyarországon, vagyis olyan szakma-e, amelynek a gyakorlását jogszabály képesítés meglétéhez köti.

Azt, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakma-e, a szabályozott szakmák listájában nézheti meg ide kattintva.

Amennyiben ezt nem tudja egyértelműen megállapítani a fenti lista alapján, a nemzeti segítségnyújtó központ honlapján tájékozódhat tovább.

A külföldi képesítése elismerése iránti kérelmet Ön vagy az Ön által meghatalmazott személy nyújthatja be a hatáskörrel rendelkező elismerő hatósághoz (az elismerő hatóságokról az Eljáró szerv menüpontban olvashat), csatolva a kérelemhez az eljáráshoz szükséges, jogszabály által előírt iratokat

Az elismerési eljárás során a hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, amennyiben Ön kérelme benyújtásakor nem csatolta az eljáráshoz szükséges összes iratot, vagy a hatóságnak további iratokra, illetve információkra van szüksége a döntéshozatalhoz. Amennyiben a megadott határidőn belül nem tesz eleget a hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szóló felhívásnak, és nem kéri a határidő meghosszabbítását vagy az eljárás szüneteltetését, a hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt vagy az eljárást megszünteti.

Az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerési eljárás ügyintézési határideje 75 nap.

Ettől eltérő határidők vonatkoznak az európai szakmai kártya kiállítására. Az európai szakmai kártyáról bővebben itt olvashat.

A legtöbb eljárásfajta esetében a külföldi képesítés elismerésére irányuló eljáráshoz az alábbi iratokat kell benyújtania:

A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek – a fentieken túl – kérelméhez csatolnia kell

A fentieken túl az eljáró hatóság további okiratok (például a tanulmányok tartalmára vonatkozó tantárgylista, szakmai tapasztalatról szóló igazolás, egészségi állapotra vonatkozó igazolás) benyújtását is kérheti. Mivel az egyes eljárásfajtákhoz benyújtandó okiratok köre nem azonos, ezért célszerű annál az elismerő hatóságnál tájékozódnia a benyújtandó okiratokról, amelyik az Ön elismerési kérelme ügyében el fog járni.

Az elismerési eljárásban hiteles másolatnak minősül

Az elismerési eljárásban hiteles fordításnak minősül

A fentiektől eltérően az angol nyelvű iratokról az elismerő hatóságok nem hiteles fordítást is elfogadnak.

Az egyes elismerő hatóságok további nyelvek esetében is eltekinthetnek a hiteles fordítások benyújtásától. Az ügyében eljáró elismerő hatóságnál tájékozódhat arról, hogy vannak-e még olyan nyelvek, amelyek esetében a hatóság szintén eltekint a hiteles fordítások benyújtásától.

A fentiektől eltérő rendelkezések vonatkoznak az európai szakmai kártya kiállítására. Az európai szakmai kártyáról bővebben itt olvashat.

Az elismerési eljárás díjköteles. Az eljárás díja 60 000 Ft.

Az eljárási díjat az elismerési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az eljáró hatóság számlájára befizetni. Amennyiben az elismerő hatóság szakértő bevonását látja szükségesnek az Ön elismerési ügyében, a szakértői eljárás díját, amely 25 000 Ft, Önnek kell viselnie. A szakértői eljárás igénybevételéről és a díj megfizetésének módjáról a hatóság Önt tájékoztatni fogja. A hatóság az elismerést alkalmassági vizsga teljesítéséhez kötheti. Az alkalmassági vizsga díja – a tárgyak számától függetlenül – nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot.

Ha Ön a kérelmét a határozat meghozatala előtt visszavonja, az Ön által befizetett eljárási díjat a hatóság Önnek visszatéríti.

Ettől eltérő rendelkezések vonatkoznak az európai szakmai kártya kiállítására. Az európai szakmai kártyáról bővebben itt olvashat.

Az egyes szabályozott szakmák esetében az elismerést különböző hatóságok végzik. Kérelmét ahhoz a hatósághoz kell benyújtania, amely az Ön kérelme ügyében hatáskörrel rendelkezik.

Az elismerési eljárásokban leggyakrabban előforduló szabályozott szakmák esetében a következő hatóságok járnak el:

Amennyiben a fentiek alapján nem tudja eldönteni, hogy kérelme melyik hatóság feladatkörébe tartozik, tájékoztatást kérhet a nemzeti segítségnyújtó központtól.

Az eljáró hatóság döntése ellen Ön jogorvoslattal élhet. Az eljáró hatóság döntése tartalmazza a jogorvoslati jogra vonatkozó információkat, így például a jogorvoslatra illetékes szerv nevét, a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét és díját.

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban tagállamnak minősülnek a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

A külföldi szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásban a tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik a magyar állampolgárnak és a tagállam állampolgárának külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja, a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

Amennyiben megtörténik képesítésének az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerése, Ön megkezdheti a szakmának a hazai képesítéssel rendelkező személyekkel azonos feltételek mellett történő gyakorlását. Az elismerő döntés ugyanakkor nem jelenti az Ön képesítése által tanúsított végzettségi szint elismerését és nem mentesít a szakma gyakorlásához szükséges további követelmények teljesítése alól (például szakmai kamarai tagság).

Az ügyleírás készült: 2020. május 20.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

OH