Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem

Az üzembe helyezési eljárás lefolytatását követő 8 napon belül az engedélyes bejelenti a Hatóságnak. A bejelentéshez csatolandó műszaki dokumentációt be kell nyújtania a Hatósághoz. 
Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a bejelentőt.

Kulcsszavak: Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem

Az üzemeltető, a hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott)

A bejelentés a következő adatokat tartalmazza: 
1. A hálózat (vezeték) megnevezése. 
2. A hálózat (vezeték) rendeltetése. 
3. Az építési vagy vezetékjogi engedély száma, kelte. 
4. A beruházás adatai: az üzemeltető megnevezése és címe. 
5. A kivitelezés adatai: a) kivitelező megnevezése, b) kivitelező címe, c) kivitelezés kezdési időpontja, d) kivitelezés befejezési időpontja.
6. Az üzembentartó megnevezése és címe. 
7. Az üzembe helyezési eljárás ideje.

15 nap

I. Közcélú hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, illetve külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezésének üzemeltetési engedélyezéséhez, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentéséhez szükséges dokumentáció:
1. A felelős műszaki vezető (vezetők) nyilatkozata arról, hogy 
a) az építési munkát a jogerős építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési dokumentációnak, a kivitelezési tervnek megfelelően szakszerűen végezték, 
b) az építési tevékenységre vonatkozó szakmai minőségi és biztonsági előírásokat, valamint az építési engedélyben meghatározott egyéb feltételeket betartották, továbbá, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,
c) a vonatkozó jogszabályokban és a szakhatósági hozzájárulásokban foglalt biztonság-technikai, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, a kulturális örökségvédelmi, a természetvédelmi és a vízvédelmi előírásokat betartották. 
Az ezt igazoló dokumentumokat, vizsgálati jegyzőkönyveket a nyilatkozathoz csatolni kell.
2. Megvalósulási dokumentáció, ha az építési munkát a jogerős építési engedélytől, valamint a jóváhagyott dokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának. A megvalósulási dokumentáció megvalósulási térképből és terület-kimutatásból áll, valamint tartalmazza a felelős műszaki vezető (vezetők) eltérést ismertető nyilatkozatát. A külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező földmérő által készített vagy tanúsított megvalósulási térképet, amely a hálózat (vezeték) nyomvonala és biztonsági övezete által érintett ingatlanokat ábrázolja, az ingatlanügyi hatóság áltál szolgáltatott hiteles adatok alapján kell elkészíteni úgy, hogy az tartalmazza mind a tervezett, mind a megvalósult állapotot. A területkimutatás helyrajzi számok szerinti bontásban külön tartalmazza a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagyságát, és külön a biztonsági övezet által elfoglalt terület mértékét. 
A megvalósulási térképet és a területkimutatást 1-1 példányban kell elkészíteni.
3. Az üzembe helyezési eljárásról készült hitelesített jegyzőkönyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.
II. Az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolása a geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről

Az eljárás költség és illetékmentes

EKEIDR2