KH FNKF Közbeszerzési Hatóság határozata elleni közigazgatási per iránti kereset előterjesztése

A Kbt. 187. § (11) bekezdése szerinti esetben (minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékének vezetése) a Közbeszerzési Hatóság által hozott határozat közigazgatási perben megtámadható.

Kulcsszavak: minősített ajánlattevői jegyzék, minősített ajánlattevő, közigazgatási határozat elleni per indítása

A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetésével összefüggésben kereshetőségi joggal rendelkezők a Közbeszerzési Hatóság határozatát megtámadhatják.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 28. §-a [Beadványok] értelmében:

28. § (1) A beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a bíróságnál kell benyújtani. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait kell alkalmazni.

(3) A beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. A beadványok hiányosságai esetén - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a polgári perrendtartás általános szabályai szerint van helye hiánypótlásnak.

A Kp. 29. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a [Kötelező elektronikus kapcsolattartás] értelmében:

608. § (1) Az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

(2) E fejezet alkalmazása szempontjából jogi képviselőnek kell tekinteni a 75. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket, valamint az ügyvédjelöltet és a jogi előadót, ha e törvény szerint a perben eljárhat.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a sorolja fel.

Fentiekre tekintettel az E-ügyintézési tv. 9. §-a szerint elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek a Közbeszerzési Hatóság határozata elleni közigazgatási per [Kbt. 187. § (11) bekezdés] iránti keresetet a Közbeszerzési Hatósághoz kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatóság által arra rendszeresített űrlapokon keresztül.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) bekezdése értelmében, a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.
A Kp. 39. § (1) bekezdésében rögzített 30 napos határidőtől eltérően a Kbt. 187. § (11) bekezdése ugyanakkor 15 napot határoz meg, így a közigazgatási per indítására 15 nap áll rendelkezésre a határozat kézhezvételétől számítottan.

Az E-ügyintézési tv. 9. §-a szerint elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek a Közbeszerzési Hatóság határozata elleni közigazgatási per [Kbt. 187. § (11) bekezdés] iránti keresetet a Közbeszerzési Hatósághoz kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatóság által arra rendszeresített űrlapokon keresztül.

Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

illetékes közigazgatási bíróság
A Hatóság határozatát az érintett minősített ajánlattevő a Kbt. 187. § (11) bekezdése értelmében közigazgatási perben támadhatja meg a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A perre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes, a bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni. A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
A polgári perrendtartásról szóló 2016. év CXXX. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG