Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Az engedélyezési folyamatban a hatóság a benyújtott egyszerűsített talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, különös tekintettel a külön jogszabályban előírt várakozási időkre, védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető növények köre, stb.), az ellenőrzés idejére, gyakoriságára.

Kulcsszavak: Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. Ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

1.Talajvédelmi terv megnevezése, készítésének dátuma, készítőjének neve és címe.
2. A tervezett beavatkozás céljának ismertetése, szükségességének indokolása.
3. Általános adatok:
a földhasználó, a beruházó, illetve a megrendelő neve, címe (földbérlet esetén a tulajdonos adatai is), a település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcella azonosítója és/vagy sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja.

 60 nap.

Termőföld tulajdonosa, használója, a szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés, a komposztálótelep üzemeltetője, valamint az általuk megbízott természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kérelmére a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő hasznosítását, felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően. 
Szükséges adatok: 
1. Földhasználati jogosultság igazolása: amennyiben az ügyfél nem földhasználója az érintett ingatlannak, akkor a földhasználónak a termőföldet érintő beavatkozáshoz való hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.
2. Egyszerűsített talajvédelmi terv.
3. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
4. Komposztáló telep hulladékkezelési engedélyének másolata

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.6. pontja alapján szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése esetén az igazgatás szolgáltatási díj 110 000 Ft. A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellélet 12.1.9.3.
 pontja alapján a 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése esetén az engedélyre megállapított díj 50 %-a fizetendő.

EKEIDR2