Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében az Érdi Járási Hivatal) a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján.
A hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat:
1. 

Kulcsszavak: Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

Légszennyező forrást üzemeltető vagy üzemeltetni kívánó, valamint érvényes engedéllyel bíró - eljárási képességgel rendelkező - természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője).

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), Környezetvédelmi területi jel (KTJ), levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) továbbá: 1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,
14. az 1–12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.
Meglévő és engedélyezett pontforrás esetén változás jelentés, vagy változásjelentés a telephelyen üzemelő légszennyező forrás/ok megszűnéséről.
15.99 a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.

60 NAP

Engedélyezési dokumentáció, eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap (LAL lap). Meglévő és engedélyezett pontforrás esetén az alapbejelentés adattartamához képest bekövetkezett változás jelentés, emisszió mérési jegyzőkönyv (amennyiben rendelkezésre áll, az utolsó mérésről).

Az első fokú eljárásért 32.000,-Ft/pontforrás, illetve 32.000,-Ft/diffúz forrás igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

EKEIDR2