Hitelintézet alapításának engedélyezése

Hitelintézet alapítása az MNB előzetes engedélyével lehetséges.

Kulcsszavak: bank, szövetkezeti hitelintézet, szakosított hitelintézet, fióktelep, befolyásoló részesedés, cégbejegyzés

Az alapítási engedélykérelemben a hitelintézetnek fel kell tüntetnie mindazokat az információkat, amelyek a piacra lépés lehetőségének elbírálásához szükségesek, a cég alapításával kapcsolatos cégbírósági eljárás csak az MNB engedélyének kiadását követően folytatható le.

A hitelintézet alapításának engedélyezése iránti kérelmet, valamint annak mellékleteit az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek, illetve jogi képviselőiknek az MNB elektronikus rendszerén, azaz az ERA rendszeren (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához) keresztül kell megküldeni. Az elektronikus ügyintézésről, valamint az elektronikus dokumentumok alaki, formai követelményeiről az MNB honlapján részletes tájékoztató található az alábbi linken:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

Természetes személy alapítók számára az elektronikus ügyintézés választható eljárási forma.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével is benyújthatja.

Az ÁNYK nyomtatványok az MNB honlapján is elérhetőek az alábbi elérési útvonalon:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/e-ugyintezes/2018-januartol-hatalyos-szabalyok/a-termeszetes-szemelyek-elektronikus-ugyintezese-anyk  

A természetes személyek továbbra is jogosultak a kérelmet az MNB honlapján elérhető formanyomtatványon, papír alapon benyújtani a jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával. A formanyomtatványok elérhetősége: https://alk.mnb.hu/bal_menu/formanyomtatvanyok?mid=570

A jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése bűncselekménynek minősül, ezért a jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja esetén az MNB piacfelügyeleti eljárást indíthat.

Amennyiben az MNB engedély nélkül végzett tevékenység végzését állapítja meg, abban az esetben

a) megtiltja a tevékenység végzését,

b)  büntetőeljárást kezdeményez, ha megítélése szerint a tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény alapján bűncselekménynek minősül,

c) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmaz, illetve

d) piacfelügyeleti bírságot szab ki.

Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, annak az MNB-hez történő beérkezésétől számított 45 napon belül az MNB a kérelmezőnek hiánypótlási felhívást küld. Hiánytalanul beterjesztett kérelem esetén az MNB a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül döntést hoz.

A hitelintézet alapításának  engedélyezése kapcsán részletes útmutató található a https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-1-engedelyezesi-utmutato-hitelintezet-alapitasanak-engedelyezese.pdf weboldalon.

A hitelintézet alapítására irányuló engedélyezési eljárással kapcsolatos Q&A elérhető a következő linken: https://www.mnb.hu/letoltes/1-1-1-2-eljarassal-kapcsolatos-gyakori-kerdesek-es-valaszok-hitelintezet-alapitas.pdf.

A hitelintézetek alapításának engedélyezése iránti kérelem mellékleteként benyújtandó szabályzatokkal kapcsolatos információk olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/szektorok/penzpiac/hitelintezet/alapitasi-engedelyek/szabalyzatokkal-kapcsolatos-informaciok/szabalyzatokkal-kapcsolatos-segedletek linken.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásának feltétele az 1.100.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.

Az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatban további információk az alábbi linken találhatók:

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztatas-az-e-ugyintezesrol-az-mnb-elotti-engedelyezesi-eljarasokban-1.pdf.

Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

Az MNB döntése (határozat vagy végzés) ellen fellebbezésnek nincs helye, viszont az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a döntés közvetlenül érinti, jogszabálysértésre hivatkozással a határozat vagy végzés ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan benyújtani.

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).

A keresetlevél benyújtásának a határozat vagy végzés hatályosulása szempontjából nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfél keresetlevelében ugyanakkor kérheti tárgyalás tartását. A tárgyalás tartása iránti kérelem megjelölésének elmulasztása esetén tárgyalás tartása a jogorvoslati eljárás során a továbbiakban nem kérhető.

Igazolási kérelemmel az élhet, aki az eljárás során határnapot, határidőt mulaszt önhibáján kívül.

Az engedélyezési eljárás kapcsán további általános tájékoztatók olvashatóak a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/engedelyezes/tajekoztatok linken.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

MNB