KAPOSVÁR- Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem családban élők esetén a mindenkori az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedül élő esetében annak 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja saját jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a 20.000,-Ft-ot nem haladhatja meg.

Kulcsszavak: Gyógyszertámogatás

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon

A kérelemhez csatolni kell:

A család nettó jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző időszakra vonatkozóan, egyéb nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 havi időszakra vonatkozóan),
valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónapban kiadott szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.

Amennyiben a támogatás összege nem megfelelően kerül felhasználásra, vagy az előírt határidőig elszámolási kötelezettségének a jogosult nem tesz eleget, úgy részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg.

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelemhez csatolni kell:

 • A kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónapban kiadott szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát.
 • 16 év feletti gyermekek esetén az iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolást
 • a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat,
 • munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással
 • nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal.
 • családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv igazolásával;
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával;
 • tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával;
 • ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával;
 • foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül vagy az utolsó egy havi nettó ellátás összegéről;
 • a Járási Hivatal által folyósított ellátás vonatkozásában a Járási Hivatal által kiállított igazolással

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

 1. munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Elsősorban annak indokolt a gyógyszertámogatás megállapítása, aki közgyógyellátásra nem jogosult. A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon. Annak a kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, a határozat véglegessé válásának napjától számított egy éven belül újabb támogatás nem állapítható meg.

Gyógyszertámogatás - űrlap

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

Kaposvár Település