Kecskemét – Helyi Iparűzési Adó

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adó alanya a vállalkozó.

 

Kulcsszavak: iparűzési adó, NAV

Az adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az adó megállapítása: Az adóelőleget és az adót az adózó önadózással állapítja meg.

Az adó bevallása: 2021. január 1-tól az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az  általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.
https://www.nav.gov.hu/

Az adóelőleg módosítása:  Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

Ebben az esetben az eljárást az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon keresztül kezdeményezheti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA alany) adózása:

A vállalkozó a KATA alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint módszerrel teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.

A tételes adóalap megállapítást választó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Az eljárást az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon keresztül kezdeményezheti.

 

Adómentesség

I. Feltételes adómentesség:

Adómentes az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

 

II. Önkormányzati rendelet alapján biztosított mentesség

II/A. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az egymillió forintot. Amennyiben a vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértéket, úgy a teljes összeg adóalapot képez.

II/B. Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.

A mentesség igénybevételét az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon keresztül kezdeményezheti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a beadványaikat

Az adóhatóság a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az újabb határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság nem mérsékelhető.

Az adózónak a helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtania a bevallást.


A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt,
b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a Htv. 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.

 

Az ügyintézési határidő: ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az adó bevallása: 2021. január 1-tól az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az  általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítheti.
https://www.nav.gov.hu/

Adóelőleg módosítása esetén a benyújtandó nyomtatvány az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy , ügytípus: helyi iparűzési adó címszó alatt kiválasztható:

Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

KATA alanyiság választása  esetén a benyújtandó nyomtatvány az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy , ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Adómentesség igénybevétele esetén a benyújtandó nyomtatvány az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy , ügytípus: általános adónyomtatványok címszó alatt kiválasztható:

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

nyomtatvány név alatt.

 

Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap

Az adó megfizetése:

Adóelőleg: két részletben, március 15. és szeptember 15. napjáig (naptári évvel megegyező üzleti év esetén)

Adókülönbözet: A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31. napjáig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza

Az adót  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11732002-15337544-03540000 számú iparűzési adó  beszedési számlájára kell megfizetni.

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Kecskemét Település