https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

">

EGER - ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kérelemre vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Általános tájékoztatókat https://www.eger.hu/hu/adougyek linken találhatnak az érdeklődők.

Kulcsszavak: ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága kérelemre (ügyfél, ügyfél törvényes képviselője, ügyfél meghatalmazottja által) vagy hatóság megkeresésére adó- és értékbizonyítványt állít ki az abban megjelölt ingatlan(ok) forgalmi értékéről. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljárásához, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor.

Az ügyfélnek be kell nyújtania az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, amennyiben az eljárás illetékköteles, az illetéket meg kell fizetnie.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő 8 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Ügyfél kérelmére indult eljárásban, általános esetben elegendő a kérelem benyújtása, amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap.

Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás benyújtása is szükséges.

Papír alapon benyújtható űrlap

Magánszemélyek – a lenti elektronikus űrlap mellett – használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „AEB21” elnevezésű nyomtatványt is. A nyomtatvány benyújtása történhet elektronikus úton (ePapír), illetve – az arra jogosult által – papír alapon. A „Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához" űrlap megtalálható az adóhatóság honlapján http://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-kerelmek.

Elektronikus űrlap

Az adó- és értékbizonyítvány kiállításához Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-AEB” elnevezésű iForm nyomtatvány szolgál, amelyet – az elektronikus ügyintézésre kötelezett - az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújthat be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

 

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadását nem terheli illetékfizetési kötelezettség. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor, ingatlanonként 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Hatósági Eljárási Illetékbeszedési számla 12033007-00102883-04700007 javára kell teljesíteni.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizonyítványt az önkormányzati adóhatóság határozati formában közli az öröklésben érdekelt személyekkel.

Az öröklésben érdekelt személy az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) címzett, de Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték Beszedési Számla javára (12033007-00102883-04700007) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

Hagyatéki eljárásban kiadott adó- és értékbizonyítványt – annak véglegessé válását követően – a hagyatéki leltár részeként az önkormányzat hagyatéki ügyintézője továbbítja az ügyben kijelölt közjegyző felé a hagyatéki eljárás lefolytatása céljából.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,   valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eger Település