Sopron - Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételei

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Kulcsszavak: szálláshely, szálláshely-szolgáltatási tevékenység

A szálláshely-szolgáltató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy magánszemély.

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul. Magánszemélyek esetében a kérelem benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, postai vagy elektronikus úton (Ügyfélkapun, e-Papír szolgáltatáson keresztül) is.

A gazdálkodó szervezetek (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, kérelmüket kizárólag elektronikusan, az alábbi linken tudják benyújtani:

epapir.gov.hu
cegkapu.gov.hu

Magánszemélyek esetében nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás, de az elektronikus ügyintézés az epapir.gov.hu használatával számukra is lehetséges. A kérelem e-mail formájában történő benyújtása joghatás kiváltására nem alkalmas!

A jegyző azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására. Ha a szálláshely-szolgáltató a meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását

Bejelentés esetében az ügyintézési határidő 8 nap.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,

b) a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

c)   a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,

d) a szálláshely befogadóképességét:

da) a vendégszobák, kemping esetén - területegységek számát, valamint - nyaralóhajó esetén - a lakóegységek számát

és

db) az ágyak számát,

e) a szálláshely használatának jogcímét,

f) a szálláshely elnevezését,

g) azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,

h) azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,

i) azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell:

-   egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványt, vagy az igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról

-   cég esetében cégkivonatot (végzés) és aláírási címpéldányt

-   magánszemély esetében NAV által megállapított adószámot

- nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

- haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

- közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

- a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység:

Neve: Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály

Címe: 9400 Sopron, Új u. 12.

Elektronikus kapcsolattartás: (KRID azonosító) 106003110 (rövid név) SMJVPH (témacsoport) Önkormányzati igazgatás (ügytípus) Kereskedelmi ügyek

Másodfokú hatóságként és felügyeleti szervként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal jár el.

Hatósági eljárás menete:

A jegyző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályokban foglalt követelményeknek. Ha nem, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Ha a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek a jegyző a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet nyilvántartásba veszi és a bejelentést tevőt erről a tényről a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolás megküldésével értesíti. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősül, melynek a jegyző valamennyi adatát közzéteszi az interneten. A nyilvántartás megtekinthető a www.sopron.hu/nyilvántartások weboldalon.

A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést minden esetben közli a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.

Amennyiben – a szálláshely típusától függetlenül – a szálláshely befogadóképessége 10 fő feletti, a jegyző a bejelentés másolatát hatósági ellenőrzés lefolytatása céljából a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.

A bejelentésről - magánszálláshely kivételével - a jogszabályban meghatározott szakkérdések vizsgálata érdekében értesül a Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya, ha pedig a szálláshelyen élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot állítanak elő, használnak fel vagy hoznak forgalomba, a Soproni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya is. A hatóságok az ellenőrzések eredményéről azok befejezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

-   Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, külön jogszabály alapján bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentését a szálláshely-üzemeltetési tevékenységre vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg megteheti.

-   Ha a szálláshely-szolgáltató – a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg – a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály szerinti, az intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezésének engedélyezése (a továbbiakban: gyógyászati jellegre utaló megnevezés engedélyezése) iránti kérelmét a jegyzőhöz nyújtja be, a jegyző a gyógyászati jellegre utaló megnevezés engedélyezésére irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

-   Magánszemély esetében törvény az adószám kiváltása alól kizárólag az általános forgalmi adómentes ingatlan-bérbeadási tevékenység esetén ad mentesítést, a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtása esetében nem, ezért az adóalanyt az adózás rendjéről szóló törvény szabályai alapján bejelentkezési kötelezettség terheli. Az adózó az adószámot a 19T101-es nyomtatvánnyal kérheti az adóhatóságtól. A nyilvántartásba vétel számát az adóhatósághoz történő bejelentésre szolgáló nyomtatványon fel kell tüntetni.  Az adószám kiváltását követően az adószámot a jegyzővel is közölni kell.

- A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A fenti nyilatkozatokat ebben az esetben is mellékelni kell a módosítási kérelemhez.

-   A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

 A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció:

A szálláshely-szolgáltatónak a tevékenység megkezdésétől számított 5 napon belül kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (továbbiakban: NTAK) elektronikus úton regisztrálnia A regisztrációt, továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és törlését is a szálláshely-szolgáltató – természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében – személyesen, a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, vagy a szálláshely-szolgáltató által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy köteles elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus, amelynek pontos lépéseiről részletes információkat és további segítségeket az NTAK információ oldalán találnak: https://info.ntak.hu/

Az új rendszer bevezetésével a szálláshely-szolgáltatók digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudják teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett a turisztikai ügynökség által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A megadott feltételeknek megfelelő szálláshelykezelő alkalmazások a https://info.ntak.hu/szoftverek/ oldalon tekinthetőek meg.

A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a szálláshely típusát.

A kötelezettség teljesítése érdekében a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, keressék az NTAK ügyfélszolgálatát, akár hétvégén is, a +36 1 58 58 588-as telefonszámon.

Adatváltozás bejelentése:

1.) A szálláshely-szolgáltató a bejelentésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

2.) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban a jogszabály alapján meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely-szolgáltatókról.

3.) A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

Hatósági felügyelet:

A jegyző, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó kereskedelmi hatóság a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az ellenőrzés során a Hivatal kiemelten vizsgálja azt, hogy a

a) szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének eleget tett

b) szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz

c) szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységnek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendeletben foglalt feltételeinek.

A szálláshely-szolgáltató kötelezettségei:

-   A szálláshely-szolgáltató, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

-   A "Sopron" és "Soproni" közigazgatási megjelölés illetve a név csak külön engedély birtokában használható!

-   A szálláshelynek folyamatosan meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának

-   A szálláshely-szolgáltató minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevőjével a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetőségét, valamint a szolgáltató nevét, jogi formáját, székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, ennek hiányában lakcímét. Közölni kell az igénybe vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetőséget (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon- vagy telefaxszám), amelyen keresztül a szolgáltatóval gyors, közvetlen és tényleges kapcsolat létesíthető. Amennyiben a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb nyilvántartásbeli azonosítóját.

- A szálláshely-szolgáltató a bejelentkezéskor a szálláshelykezelő szoftver útján rögzíti a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát valamint anyja születési családi és utónevét, a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét, valamint a szálláshely-szolgáltatás címét, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontját. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

-   Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást köteles vezetni. Az elektronikus nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett számára a „Bejelentőlap” használata kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, diákigazolvány számát, megérkezésének és távozásának napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímét, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét, a vendég vagy képviselőjének aláírását.

-   A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni.

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

Sopron Település