SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Növényvédelmi hatósági ügyek (Növényi károsítók elleni védekezés)

Belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése.

Kulcsszavak: növény, védelem, növényvédelem

Növényvédelmi ügyben bármely természetes személy és jogi személy tehet bejelentést.

Növényvédelmi ügyben bejelentés tehető személyesen, postai úton, e-mailben, elektronikus úton. A bejelentésnek tartalmaznia kell a terület pontos megjelölését, amennyiben rendelkezésre áll csatolni szükséges az abban foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

A bejelentés alapján hatósági ellenőrzés lefolytatása 8 napon belül.

Növényvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló bejelentés, az abban foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, amennyiben azok rendelkezésre állnak.

Az eljárás illeték és díjmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője.

A jegyző felügyeleti szerve a Vas Megyei Kormányhivatal.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja szerinti belterületi egyéb növényi károsítókkal fertőzött terület esetében hatósági ellenőrzés lefolytatása kezdeményezhető. A bejelentésben megjelölt ingatlanon a helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult. A jegyző a károsítók elleni védekezési kötelezettség elmulasztásának tényét megállapító jegyzőkönyvet, feljegyzést növényvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése érdekében megküldi a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal részére (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya). A járási hivatal a jegyzőkönyv, feljegyzés alapján védekezési kötelezettséget rendel el. A járási hivatal a védekezési kötelezettséget elrendelő határozatot másolatban megküldi a jegyzőnek. Ha a jegyző az utóellenőrzés során megállapítja, hogy a földhasználó a járási hivatal által elrendelt kötelező védekezést az előírt határidőig nem végezte el, megindítja a közérdekű védekezés elrendelésére vonatkozó eljárást, illetve növényvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi a járási hivatalnál.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
 

Szombathely Település