Békés megyei Békéltető Testület eljárásának megindítása

A Békés Megyei Békéltető Testület a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett alternatív, bíróságon kívüli vitarendezési fórum. A Testület feladata, hogy egyezség létrehozását megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Kulcsszavak: békéltető testület, fogyasztóvédelem

A Békéltető Testület eljárását nemcsak természetes személy fogyasztók vehetik igénybe, hanem civil szervezetek, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások is, amennyiben az adott szerződés megkötésekor fogyasztóként járnak el.
Békéltető eljárást vállalkozás nem indíthat fogyasztóval szemben és nem vállalkozóként eljáró természetes személyek közötti jogvita rendezését sem lehet kezdeményezni.

A békéltető eljárás a fogyasztó írásbeli kérelmére indul. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, csak ennek sikertelensége és igazolása esetén indítható el az eljárás.

A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül a Békéltető Testület elnöke meghallgatást tűz ki. Az eljárást időtartama főszabály szerint legfeljebb 90 nap, amelyet a Testület elnöke maximum 30 nappal meghosszabbíthat.

A békéltető eljárás a fogyasztó kérelmére indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét; a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét; a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a jogvita rendezését; a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor; a testület döntésére irányuló indítványt; a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik (a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az egyeztetés megkísérléséről), valamint meghatalmazást amennyiben releváns.

Az eljárás díj és illetékmentes.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

A Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól abban az esetben, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek; a Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül - akkor is kérheti a Békéltető Testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.

A békéltető eljárás során a megtett egyezségi ajánlat elfogadása előtt a fogyasztó szabadon dönthet arról, hogy elfogadja a Békéltető Testület ajánlását, az egyezségi ajánlatot, valamint a kötelezést tartalmazó határozatot. Az eljárásban való részvétel nem zárja ki, hogy a felek bírósági eljárás keretében folyamodjanak jogorvoslatért.

A Békéltető Testület döntésének a tartalma esetlegesen eltérhet a bíróság által meghozott határozattól.

A békéltető eljárásban a bepanaszolt vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli.

Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására
 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

BMKIK-BÉKÉLTETŐ-TESTÜLET