Kőröstetétlen – A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Kulcsszavak: A helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás, Kőröstetétlen

Magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet, szolgáltató, akinek ezen ügytípusban felmerülő igénye keletkezik.

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevétele kérelmet a tényleges használat előtt kell benyújtani.

A kérelem papíralapon – postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges.

Ügyintézési határidő: 21 nap, mely egy esetben 10 nappal meghosszabbítható.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

·         az igénybevétel helyét, célját;

·         a hozzájárulást kérelmező nevét és címét, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik;

·         az elfoglalni kívánt útterület hosszúságát, szélességét, területméretét;

·         az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját;

·         a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét; és

·         az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.

A kérelemhez mellékelni kell:

·         az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),

·         a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,

·         az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

https://www.korostetetlen.hu/index.php?t=57 / Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

Kőröstetétlen Település