CSURGÓ- MÉHTARTÁSSAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartása szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Ezen kívül a méhcsaládok vándoroltatását (a méhek kiszállítását) a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a jegyzőnek.

Kulcsszavak: méhészet, méh

A méhészkedést végezni kívánó magánszemély vagy gazdasági társaság.

Kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez személyesen, postai vagy elektronikus úton.

Állandó méhészeteket minden év február végéig kell bejelenteni. Az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni.

Az állandó méhészet bejelentésére vonatkozó nyomtatványnak tartalmaznia kell:

Esetlegesen csatolandó:

A kapcsolódó kérelmek elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül lehetséges.

Az eljárás illetékmentes

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Munkavégzésre kijelölt szervezeti egység: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

A döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad. A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és az alábbiakban részletezettek megtartása mellett szabad. Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A sajáthasználatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti. Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.

A méhek szállítása és vándoroltatása

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Zárlat esetén

A méhészet tulajdonosa köteles a méhek - zárlat alatt nem álló területre történő - bevitelét letelepedése után, az érkezést követő munkanapon a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél bejelenteni. A méhek bevitelét a területileg illetékes járási hivatalnak is be kell jelenteni és a szállítási engedélyt is át kell adni.

 

A jegyző  nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését és a letelepedés idejét.

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről

A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet ,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Csurgó Település