Kecskemét - Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése abban az esetben, ha a kivágandó egyed külterületen a közút tengelyétől számított tíz méteren, belterületen a közút területének határától számított két méter távolságon kívül helyezkedik el.

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított tíz méteren, belterületen a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, amit a Városüzemeltetési Osztály ad ki.

Kulcsszavak: fakivágási engedély

Bármely magyar állampolgár, illetve jogi személy.

Az engedély kiadására irányuló kérelem a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A kérelem benyújtása magánszemélyeknek ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton személyesen, illetve postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, jogi személyeknek csak utóbbi.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző engedélyezi.

Ügyintézési határidő 8 nap.

Hiánytalanul kitöltött kérelem.

Az eljárás illetékmentes. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak címzett (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) de Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportjához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Az 5.000,- forint illetéket a Polgármesteri Hivatal 11732002-15724540 számú számlájára átutalással kell megfizetni.

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A másodfokú hatóság az eljárás során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

 

Jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a fellebbezést.

1988. évi I. tv. – a közúti közlekedésről

346/2008. (XII.30.) Korm. r. – a fás szárú növények védelméről

2016. évi CL. tv. – az általános közigazgatási rendtartásról

 

 

Kecskemét Település