ÁFA: Általános szabályok, adókulcsok, mentességek

A Magyarországon adóköteles tevékenységet végző vállalkozásokat áfafizetési, -nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Kulcsszavak: áfabevallás gyakoriság adómentesség számla adókulcs

Az áfaregisztráltak kötelezettségei

Annak a külföldi vállalkozásnak vagy külföldi természetes személynek, amely, aki Magyarországon nem rendelkezik gazdasági célú letelepedési hellyel, abban az esetben kell adószámot kérnie Magyarországon, ha az általa teljesített ügylet teljesítési helye Magyarország, és ő az adófizetésre kötelezett személy.

A külföldi adóalanyokra ugyanolyan szabályok érvényesek, mint a magyar adóalanyokra az áfabevallások gyakorisága, a határidők, az adatszolgáltatások és az összesítő nyilatkozatok benyújtása tekintetében.

 

 1. Számlázás

A külföldi adóalanyoknak számlázásuk során a magyar számlázási szabályokra (is) tekintettel kell lenniük a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyként teljesített ügyleteik tekintetében. A számlának tartalmaznia kell a magyar adószámot. A számla egyaránt kibocsátható papíralapon és elektronikusan, illetve magyar és idegen nyelven is.

A számlát legkésőbb a teljesítést követő 15 napon belül, 2020. július 1-jétől 8 napon belül, illetve, ha az ellenérték megfizetése készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel (például bankkártya) történik, haladéktalanul ki kell bocsátani.

 

A kibocsátott számlák adatairól az adóhatóság felé adatot kell szolgáltatni.

Az ehhez szükséges felület címe:

https://onlineszamla.nav.gov.hu

Melyik kibocsátott számláról kell adatot szolgáltatni?

 1. 2020. július 1-je előtt a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kiállított számlákról kellett, ha az áthárított adó összege a 100 ezer forintot meghaladja.
 2. 2020. július 1-jétől: minden belföldi adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről kiállított számláról, értékhatártól függetlenül (ideértve a fordított adózás alá eső és az adómentes ügyleteket is, kivéve a Közösségen belüli értékesítést).
 3. 2021. január 4-től: értékhatártól és a vevő áfa jogállásától függetlenül minden (például a magánszemélyek részére kiállított) számláról feltéve, hogy azok kibocsátására az áfatörvény rendelkezéseit kell alkalmazni, (ide nem értve azon másik tagállamban teljesített ügyletek számláit, amelyek után az adóalany az adófizetési, adóbevallási kötelezettségének a MOSS illetve az OSS, IOSS alkalmazásával tesz eleget).

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje:

- Nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számla esetén 500 ezer forintot meghaladó áthárított adó esetén 1 napon belül, egyéb esetben 4 napon belül kell a megadott weboldalra feltölteni az adatokat

- Számlázó programból vagy online számlázó rendszerrel történő számla kiállítás esetén az adatszolgáltatásnak azonnal és automatikusan kell megvalósulnia.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingyenesen használható számlázó programot biztosít az érintett vállalkozások rendelkezésére, amely a kötelező adatszolgáltatást azonnal, automatikusan elvégzi. E számlázó program a NAV Online Számla rendszerében való regisztrációt követően érhető el, használata nem kötelező.

 

Az adatszolgáltatás vonatkozik a befogadott számlákra is, ezt azon adómegállapítási időszakról teljesítendő áfabevallás M-es lapján kell teljesíteni, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. 2020. július 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatártól függetlenül a befogadott számlák esetén is fennáll.

 

 1. Nyilvántartások vezetése

 Nyilvántartási kötelezettségek:

 

Iratok megőrzésének kötelezettsége:

 

 1. Adó megállapítása

 

Adó alapja

Az adó alapja az értékesített termék vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértéke. A fizetendő adót – főszabály szerint – a teljesítés időpontjában kell megállapítani.

 

Adó mértéke

 

Az adót forintban kell megállapítani és megfizetni. A külföldi pénznemben kötött ügyletek esetében az áfatörvény alapján meghatározott napon érvényes

 1. belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által meghatározott devizaeladási árfolyamot, vagy
 2. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által az közzétett devizaárfolyamot (előzetes bejelentés alapján), vagy
 3. az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyamot (előzetes bejelentés alapján)

alkalmazhat az adóalany a forint adatok megállapításához.

Olyan külföldi fizetőeszköz esetében, amelynek nincs forintárfolyama, a forintra történő átszámításkor az adott pénznem MNB által megadott euroárfolyamát kell alkalmazni (megelőző negyedévre vonatkozó árfolyam).

 

Adómentességek

Kétféle mentességet különböztetünk meg: az alanyi adómentességet (amelyet az áfaregisztráltak nem, csak a belföldön letelepedett adóalanyok választhatnak, 12 millió forint éves árbevételi értékhatárig) és a tevékenység jellegén alapuló adómentességet. Ez utóbbi nem függ az adóalany letelepedettségétől, alapulhat a tevékenység közérdekű jellegén (például postai, egészségügyi, oktatási szolgáltatás) vagy a tevékenység egyéb sajátos jellegén (például pénzügyi szolgáltatások, ingatlan bérbeadása, értékesítése).

 

Az adószámot igénylő nyomtatványon nyilatkozni kell arról, ha az adóalany kizárólag adómentes tevékenység végez. 

 

Az alábbi esetekben az adóalany élhet az áfatörvény alapján adómentes ügylet adókötelessé tételének lehetőségével: a beépített ingatlan (kivéve az új ingatlant), illetve a beépítetlen ingatlan (az építési telek kivételével) értékesítése, és/vagy az ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása. Az adóalany dönthet úgy is, hogy csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok értékesítését és/vagy bérbeadását teszi adókötelessé. Adókötelessé tett ingatlan értékesítés, bérbeadás esetén főszabály szerint 27 %-os áfa kulcs alkalmazandó.

 

 

Az adólevonási jog

Adólevonási jog érvényesítésének feltételei:

 

A magyarországi szabályok az adólevonási jogot bizonyos termékek vásárlása, illetve szolgáltatások igénybevétele esetén korlátozzák (levonási tilalmak).

Nem érvényesíthető adólevonási jog az olyan termékek beszerzése, szolgáltatások igénybe vétele esetén, amelyek jellemzően magáncélt (is) szolgálhatnak.

Ide tartozik például: az üzemanyag, a személygépkocsi, a 125 cm3-nél nagyobb motorkerékpár, a jacht, a sporthajó, az élelmiszerek, az italok beszerzése, az éttermi szolgáltatások igénybevétele, a lakóingatlan és a lakóingatlan építéséhez szükséges termék, a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó termék beszerzése és szolgáltatás igénybevétele, továbbá a taxiszolgáltatás, a parkolási szolgáltatás igénybevétele. A telefon-, a mobiltelefon- és az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátviteli szolgáltatás igénybevétele esetén az áthárított adó 30 százalékát nem vonhatja le az adóalany. Nem vonható le a személygépkocsi bérbevételét, valamint üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást, terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

 

A törvény kivételeket állapít meg a korlátozások alól (levonási tilalmak feloldása), például továbbértékesítési célú beszerzés esetén.

 

Áfa arányosítása

Ha az adóalany adólevonásra jogosító (adóköteles) és arra nem jogosító tevékenységet is végez, akkor köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni. Ha a kétféle tevékenységhez kapcsolódó adó nem különíthető el a tételes elkülönítés szerint, az el nem különíthető adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre (ennek módszerére mintát tartalmaz az áfatörvény 5. melléklete). Az adóalany csak az adólevonásra jogosító tevékenységhez kapcsolódó áfát jogosult levonásba helyezni, a fentiek szerint meghatározott arányban.

 

 1. Az adó bevallása

 A megállapított fizetendő adót be kell vallani. A bevallások gyakorisága lehet havi, negyedéves és éves:

 

Az elszámolandó (fizetendő vagy visszaigényelhető) adó megállapítása ezen adóidőszakokra vonatkozóan, az adóidőszak végét követően történik. Az adóalany a fizetendő adót csökkentheti az adómegállapítási időszakban keletkezett és levonható előzetesen felszámított adó összesített összegével.

 

 

 1. Az adó megfizetése

Ha az adómegállapítás eredménye pozitív összeg, azt a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig kell megfizetni, banki átutalással.

 

Ha az adómegállapítás eredménye negatív, az adóalany azt

 1. elévülési időn belül a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe fizetendő adót csökkentő tételként, vagy
 2. az adóhatóságtól visszaigényelheti.

 

 1. Az adó visszaigénylése

Ha az adómegállapítás eredménye negatív összeg, és a negatív adót vissza kívánja kérni az adóalany, akkor ezt az igényét a bevallásban kell jeleznie. A kiutalás feltétele, hogy a visszaigényelt adóösszeg meghaladja

 1. havi bevallásra kötelezett esetében az 1 millió forintot,
 2. negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 ezer forintot,
 3. éves bevallásra kötelezett esetében az 50 ezer forintot.

Mindaddig göngyölíteni kell a visszaigényelhető adót (átvinni a következő időszakra), amíg a göngyölített összeg el nem éri a fenti kiutalási küszöbértéket.

 

A visszaigényelhető adót az adóhatóság általános esetben 75 nap elteltével utalja ki, mely 45 napra csökkenthető, ha minden adólevonással érintett számla a bevallás benyújtásáig ki van fizetve. Ha a visszaigényelt áfa összege meghaladja az 1 millió forintot, a kiutalási határidő 30 nap.

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén mulasztási bírság szabható ki. Az adó késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

Adózó:

 

Adóhatóság:

Bevallások, adatszolgáltatások feldolgozásának határideje: 30 nap.

Áfa-visszatérítés kiutalása: 75/45/30 nap.

’65 áfabevallás

 

’A60 Összesítő nyilatkozat

 

SZAMLAZO nyomtatvány

 

Általános nyomtatványkitöltő keretprogram (ANYK)

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/AbevJava

Az eljárás díj- és illetékmentes

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

NAV