K+F projektminősítés

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kérelemre a kérelemben megjelölt projektet abból a szempontból minősíti, hogy az annak tartalmát képező tevékenység kutatás-fejlesztésnek (K+F) tekinthető-e. A kérelemben a minősítés mellett kérheti annak megállapítását is, hogy a Hivatal határozza meg a projekten belül a kutatás-fejlesztési tevékenységek arányát és/vagy azt is, hogy a kérelmező a projektet a társasági adótörvény szerinti saját tevékenységi körben végzi-e. A minősítés projekt alapon történik és kizárólag meg nem kezdett projektre vonatkozhat.

Kulcsszavak: K+F minősítés, arányvizsgálat, saját tevékenységi kör vizsgálata

Bárki kezdeményezheti az eljárást, aki a kérelemben megjelölt projekt K+F szempontú minősítését kéri. A kérelemben csak olyan projekt minősítését lehet kérni, melyben a kérelmező részt vesz. Ha a projektet többen közösen valósítják meg, akkor is csak egy kérelmező (pl. konzorciumvezető) nyújthatja be és egy kérelemben egy projekt minősítését kérheti.

A kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni kell a díj megfizetéséről szóló igazolás másolatát. A kérelmet csak erre rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Az űrlap az ügyintézés indítása gombra kattintva érhető el.

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérését és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

Amennyiben ügyfeleink partnerkártyás vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Fontos kiemelni, hogy elektronikus aláírással történő azonosítás esetén a Hivatal alapesetben nem tud ügyfeleivel elektronikus úton kapcsolatot tartani, és intézkedéseit, döntéseit papíron, a hagyományos módon tudja kézbesíteni.

Az ügyintézés menete a következő:

1. A letöltött űrlapot mentse el a saját eszközére. Az űrlapok böngészőben történő kitöltése nem javasolt.

2. Jelentkezzen be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerébe a Központi Azonosítási Ügynök használatával, ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy elektronikus aláírásával. Amennyiben elektronikus aláírással rendelkezik, válassza a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő azonosítást.

3. A kitöltött űrlapot töltse fel a rendszerbe. Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelő dokumentumokat.

Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300MB-ot.

4. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A rendszer összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezéséről.

A K + F minősítési eljárásról bővebb információkat olvashat az alábbi linken: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/kf-minosites 

A benyújtás napját követő 30 nap

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás másolata, képviselő esetén meghatalmazás, továbbá egyéb dokumentáció, mely a K+F tartalom megállapításához szükséges lehet.

Az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
A projektminősítési eljárás díja 83 000 Ft.
Az arány-meghatározás iránti kérelem díja 20 000 Ft.
A saját tevékenységi kör megállapítása iránti kérelem díja 30 000 Ft.

A fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F projektminősítés) feltüntetésével.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik. A bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló kérelmet a nemperes eljárás szabályai szerint az Szt.-ben foglalt eltérő rendelkezések alkalmazásával bírálja el. A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36-42. §§

Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet I., III. és IV. fejezetei

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

SZTNH