GYÖNGYÖS – BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN

Amennyiben Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet kezd (székhelyet vagy telephelyet létesít), vagy szálláshelyet létesítve idegenforgalmi adóbeszedésére kötelezetté válik, úgy az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

Kulcsszavak: Bejelentés iparűzési adóról Gyöngyös; Változás-bejelentés iparűzési adóról Gyöngyös; Bejelentés idegenforgalmi adóról Gyöngyös; Változás-bejelentés idegenforgalmi adóról Gyöngyös; Bejelentés, változás-bejelentés Gyöngyös

Helyi iparűzési adó esetében az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Idegenforgalmi adó esetében az adóbeszedésre kötelezett:

Helyi iparűzési adóköteles az önkormányzat illetékesség területén végzett vállalkozási tevékenység. Helyi iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény eltérően nem rendelkezik. Az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti (Kata-adózás) körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja.

Az adózónak főszabály szerint az iparűzési adóban, illetve az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóban az adókötelezettség keletkezéséről, megszűnéséről, illetve változásáról a változást követő 15 napon belül bejelentést, változás-bejelentést kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz az alábbi esetekben:

Benyújtó személye: a bejelentésbenyújtó vagy törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az bejelentkezésre, változás-bejelentésre az "ASP-ADO-BEJ Bejelentés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban" iForm típusú űrlap (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. A nyomtatványt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az bejelentkezés, változás-bejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Bejelentés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban_kitöltési útmutatóval_2021” Word formátumú papíralapú adatbejelentési nyomtatványon, mely » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Helyi iparűzési adó, valamint » Nyomtatványok (gyongyos.hu) /Adóügyek nyomtatványai/Idegenforgalmi adó   úton indítva, vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkről indítva az „ASP-ADO-BEJ Bejelentés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” iForm típusú űrlapon.

A természetes személy adózó kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségét megszegte. Kötelezettség megszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Az adózónak az iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban az adókötelezettség bejelentését, változás-bejelentését a változást követő 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatóságnak benyújtania.

Iparűzési adóban a KATA alanya a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy legkésőbb az adóév február 15. napjáig jelentheti be, hogy az adóévre vonatkozóan a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást kívánja választani.

 Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő harminc nap.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint az egyéni vállalkozó az adókötelezettség bejelentését, változás-bejelentését az alábbi dokumentum benyújtásával köteles teljesíteni:

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó papír alapon kitöltve, kinyomtatva, aláírva, azt személyesen vagy postán keresztül nyújthatja be:

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni.

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, vagyis az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. Az iparűzési adóalanynak a helyi iparűzési adó bejelentésben megállapított előlegfizetési időszakra eső előlegrészlet összegeket annak esedékességi időpontjában köteles megfizetni Gyöngyös Városi Önkormányzat 12001008-01519125-01200005 számú Iparűzési adó beszedési számla javára.

A bejelentkezés, változás-bejelentés benyújtása díj- és illetékmentes eljárás.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Pénzügyi- és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja

1990. évi C. törvény a helyi adókról https://njt.hu/jogszabaly/1990-100-00-00

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2017-151-00-00

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2017-465-20-22

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  https://njt.hu/jogszabaly/2015-222-00-00

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról  https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/

Gyöngyös Település