Nemzetközi szabadalmi bejelentés

A külföldi jogszerzést segíti elő a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (a továbbiakban Szerződés), melynek keretein belül egyetlen nyelven, egy helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalmi eljárás akár valamennyi szerződő államban. A bejelentés megfelel egy-egy nemzeti (vagy regionális) bejelentésnek azokban a szerződő államokban, amelyeket a bejelentő a nemzetközi bejelentésben megjelölt (és amelyek egy regionális szerződés, például az Európai Szabadalmi Egyezmény tagjai).

Kulcsszavak: nemzetközi szabadalom, nemzetközi szabadalmi bejelentés, találmány, átvevő hivatal, nemzetközi szakasz, nemzeti szakasz

Bármely természetes és jogi személy vagy meghatalmazott képviselője.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvevő hivatalként jár el a Szerződés keretein belül benyújtott bejelentések esetében, amelyek legalább egy bejelentője magyar állampolgár, illetve amelyek legalább egy bejelentőjének lakóhelye vagy székhelye belföldön van. A bejelentés benyújtható a WIPO (World Intellectual Property Organization / Szellemi Tulajdon Világszervezete) Nemzetközi Irodájánál Genfben és az Európai Szabadalmi Hivatalnál Hágában, Münchenben vagy Berlinben is.

Nemzetközi szabadalmi bejelentés elektronikus úton is benyújtható, a WIPO honlapján található ePCT szolgáltatáson keresztül ha Átvevő Hivatalként (Receiving Office) a „HU-Hungarian Intellectual Patent Office”-t választja.

A nemzetközi szabadalmi bejelentés benyújtásáról bővebb információkat olvashat a következő linken:

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalmi-oltalom/nemzetkozi-bejelentes/bejelentes-benyujtasa

Ügyintézési határidő nincs. A szabadalmi eljárásokban nem érvényesül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) megállapított ügyintézési határidő, továbbá nem alkalmazhatók az Ákr.-nek azok a rendelkezései sem, amelyek az eljáró hatóság egyéb intézkedésére állapítanak meg határidőt.

A nemzetközi bejelentésnek tartalmaznia kell bejelentési kérelmet, leírást, igényponto(ka)t, kivonatot, és szükség esetén rajzo(ka)t 3-3 példányban.

A nemzetközi szabadalmi bejelentés továbbításának díja 11 800 Ft. Az SZTNH megjelölt hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 37 400 Ft, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 1900, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 3800, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 5600 Ft-talemelkedik.

Az SZTNH kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a nemzeti díj 18 700 Ft, amely a tizenegyediktől a huszadik igénypontig igénypontonként 950, a huszonegyediktől a harmincadik igénypontig igénypontonként 1900, a harmincegyedik igényponttól pedig igénypontonként 2800 Ft-talemelkedik. A Hivatal megjelölt vagy kiválasztott hivatalként történő eljárása esetén a pótdíj 58 700 Ft, amelyet a nemzeti díjon felül kell megfizetni.

Az eljárás díját a Hivatal 10032000-01731842 számú költségvetési elszámolási számlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg lajstromszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével átutalással vagy készpénzátutalási megbízás útján lehet megfizetni.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntésének megváltoztatására irányuló eljárás a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és kizárólagos illetékessége alá esik.  A döntés megváltoztatását az kérheti, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásban ügyfélként részt vett; akit az iratbetekintésből kizártak vagy korlátoztak, illetve akitől az ügyféli jogállást megtagadták.  Az SZTNH előtti eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló megváltoztatási kérelmemmel élhet a döntés rá vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó döntés ellen. A megváltoztatási kérelem benyújtásának, vagy ajánlott küldeményként történő postára adásának határideje a döntésnek a féllel, illetve az eljárás egyéb résztvevőjével való közlésétől számított harminc nap. A megváltoztatási kérelmet az SZTNH-nál, de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell benyújtani. A kérelmen 10500 Ft illetéket kell leróni vagy elektronikus benyújtás esetén átutalással megfizetni.

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/gyakran-ismetlodo-kerdesek

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) (Kihirdette az 1980. évi 14. törvényerejű rendelet)

A Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat

A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

SZTNH