Képesítés elismerése az európai uniós jog alapján

Ebben az eljárásban szakmai képesítésének az európai uniós jogon (2005/36/EK irányelv) alapuló elismerését kérheti szabályozott szakma gyakorlása céljából.

Kulcsszavak: diploma, képesítés, elismerés, honosítás, külföldi, egyenértékűség, ekvivalencia, közösségi jog, szabályozott szakma

Akkor kérheti külföldi képesítése elismerését az európai uniós jog alkalmazásával, ha Ön eleget tesz az alábbi feltételeknek:

Az elismerési eljárásban tagállamnak minősülő államok felsorolását a Fogalmak sorban találja.

Abban az esetben is kérheti az elismerést ebben az eljárásban, ha hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik abban a tagállamban, amelyben elismerték az Ön szakmai képesítését, amelyet egy nem tagállamban szerzett.

Az eljárást az oklevél tulajdonosa vagy meghatalmazottja kezdeményezheti.
 

Amennyiben Ön el szeretné ismertetni a külföldi képesítését az európai uniós jog alkalmazásával, kérelmet kell benyújtania. A kérelem benyújtása előtt tájékozódnia kell arról, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakmának minősül-e Magyarországon, vagyis olyan szakma-e, amelynek a gyakorlását jogszabály képesítés meglétéhez köti. Azt, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozott szakma-e, a szabályozott szakmák listájában nézheti meg http://eugo.gov.hu/regulated-professions-hungary. A kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtania. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben az eljáráshoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, az eljáró hatóság a kérelmezett eljárást megszünteti. Amennyiben az eljárás során az eljáró hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, és ennek Ön késedelmesen tesz eleget, késedelmének időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

Az eljárás határideje 75 nap, melybe az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének, továbbá az ügyfél késedelmének időtartama nem számít be.  Amennyiben az eljáró hatóság kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek – a fentieken túl – kérelméhez csatolnia kell

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze. Az eljárás díja 60 000 Ft. Amennyiben a képesítés elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft. A fenti díjakat készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket az Oktatási Hivatal az Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (a képesítés tulajdonosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti. Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

Felsőfokú oklevéllel gyakorolható szabályozott szakma esetében hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, szakképesítéssel gyakorolható szabályozott szakma esetében az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

A képesítésnek az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerése nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat végzettségi szintjének elismerését, valamint a képesítéshez vezető képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/europai_unios_jog

OH