Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

A tárgyalási engedély kérelem hatályos haditechnikai külkereskedelmi tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A tárgyalási engedély haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére, valamint harmadik ország részére történő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés kötésére jogosítja fel az engedélyest, a tárgyalási engedélyben szereplő haditechnikai eszközre és partnerre vonatkozóan.

Kulcsszavak: tárgyalási engedély kérelem, haditechnikai termékek kivitele, illeték, csatolt okmányok, kitöltés

Tárgyalási engedély hatályos, haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe.

Amennyiben az érvényes haditechnikai tevékenységi engedéllyel rendelkező ügyfelünk - aki az engedélye alapján haditechnikai külkereskedelmi tevékenységet is végezhet -  és nem az EGT-államok, az Amerikai Egyesült Államok, valamint Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland államokban letelepedett végfelhasználóval akar a haditechnikai eszközök  kivitelre, újrakivitelre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést kötni-  a szerződés megkötése előtt tárgyalási engedély iránt kérelmet kell benyújtania a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztályához.

 A haditechnikai külkereskedelmi tárgyalási engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az ügylet jellegére történő utalás (kivitel, újra kivitel, szolgáltatás),
4. a haditechnikai eszköznek
4.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
4.2. a vámtarifaszáma,
4.3. a megnevezése,
4.4. a mennyisége,
4.5. a mértékegysége,
4.6. az euróban meghatározott értéke,
5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye.

A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a vállalkozás e rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket vagy a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,
b) a kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
c) a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket sért vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, vagy a Terrorelhárítási Központ írásos véleménye alapján terrorveszélyt jelent,
d) a kérelmezett tevékenység akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,
e) a kérelmezőnek a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása van,
f) a kérelmezett tevékenység ellentétes a  a 156/2017 (VI.16) Korm. rendelet  2.számú mellékletben http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982 meghatározott kritériumokkal.

A haditechnikai külkereskedelmi tárgyalási engedély iránti kérelem elbírálására rendelkezésre álló ügyintézési határidő: 60 nap

Kérelem, jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A kivitelre, illetve a harmadik ország részére történő szolgáltatás nyújtásra vonatkozó kérelem esetén az eljárás illetékmentes.
Reexportra vonatkozó engedélykérelem esetén általános tételű ( 3000 Ft) eljárási illeték fizetendő, mivel az egy import és egy export ügyletből áll.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály -  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként-.

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

 

Az ügyfél a kitöltött tárgyalási engedély kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Haditechnikai Osztályánál benyújtja (elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül). 

A tárgyalási engedély 12 hónapra adható és a lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.

A tárgyalási engedély iránti kérelm benyújtása elektronikusan történik.

Ennek feltétele, hogy a cég törvényes képviselője vagy érvényes meghatalmazással rendelkező munkavállalója előzetesen regisztrálja a céget az MKEH061 Regisztrációs kérelem gazdálkodó szervezeteknek és a képviseletére jogosult személyeknek nyomtatvánnyal. Az E kérelem beküldésének menetéről részletes tájékoztatást találnak a hivatal honlapján.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja , http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198902.353980

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202579.353982
Az eljárási illeték mértéke és megfizetésének módja: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (2) bekezdés http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=13511.340005
Fellebbezés: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

BFKH KHENF