ÉRD – ÁLLATTARTÁS, ÁLLATVÉDELEM

Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, gondozásáról, szökésének és közterületre felügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról.

Fontos, hogy aki a nem megfelelő állattartást bejelenti (kivétel:  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti azon civil szervezeteket) az nem minősül ügyfélnek, így az eljárás során keletkezett iratokba nem tekinthet bele, illetve az eljárás lezárásáról nem értesül!

Kulcsszavak: Érd - Állattartás, Érd - állatvédelem, állatkínzás, kedvtelésből tartott állatok

Eljárást kezdeményezhet bárki, aki rossz állattartási körülményt tapasztalja, és írásban bejelentést tesz.

Kötelezett:

Amennyiben a rossz állattartási körülmények megállapításra kerülnek, úgy az állattartó.

Az állattartási szabályok megsértését be kell jelenteni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezése, egyéb bizonyíték csatolása (pl.: fotó)

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 2021. január 7-től az állatvédelmi bírság alapösszege a kedvtelésből tartott állatok esetében hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat. A különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok eredménye határozzák meg a kiszabható bírság összegét.  Amennyiben a rossz állattartási körülmények megállapításra kerülnek, úgy a jegyző az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti; végső soron az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Az eljárás elintézésére nyitva álló határidő: 60 nap

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

Az eljárás illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Az állatvédelmi hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatot – jogszabálysértésre hivatkozva – a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet kérni Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál.

Az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet a jegyző:

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. §-a szerint:

„(1) Az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni

Érd Település