Budapest XIII. - települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, természetbeni juttatás kérelem esetében 300%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Kulcsszavak: rendkívüli élethelyzet vásárlási utalvány családban egy főre jutó jövedelem öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28 500,-Ft. életvitelszerű lakás

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Az ügyleírásban megadott nyomtatvány és igazolásokat kell benyújtania.

ügyintézési határidő:

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

·      formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

·      érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

·      lakcímet igazoló hatósági igazolvány

További szükséges dokumentumok:

Rendkívüli élethelyzet igazolását szolgáló igazolások:

•Tartós betegség vagy rokkantság miatt bekövetkezett jövedelem kiesés igazolása

•Bekövetkezett elemi kárról, bűncselekményről szóló tételes hiteles hatósági jegyzőkönyv, feljegyzés

• Közüzemi szolgáltató hiteles igazolása, vagy névre szóló számlaösszesítő mely tartalmazza: a díjhátralék mértékét,

a díjhátralék időtartamát, fogyasztó nevét, fogyasztó címét,fogyasztó azonosítóját,fogyasztási hely azonosítóját

•Váratlan vagy előre látott kiadás igazolása hiteles árajánlat, vagy névre szóló ÁFA-s számla formájában.

•Nevelésbe vett gyermek nevelésbe vételi határozat másolata

•Kapcsolattartással kapcsolatos kiadások igazolása hiteles árajánlat, névre szóló ÁFA-s számla formájában.

Egészségi állapota miatt nem foglalkoztatható álláskeresők nyilvántartásából törölt, aktív korúak támogatása iránti kérelem esetében:

a) orvos szakértői szerv által kiadott szakértői véleményt,

b) igazolást arról, hogy kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül, illetve rendszeres pénzellátásra nem jogosult, 

c) nyilatkozatot a Prevenciós Központtal történő együttműködési kötelezettség vállalásáról,

d) az állami foglalkoztatási szerv igazolását a nyilvántartásból való törlés tényéről.

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíjfolyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.

16. életévét betöltött középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. szóló igazolás.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát.

· Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

Külön lakcímen élők esetén amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek a különélés tényéről saját kézzel írott büntetőjogi nyilatkozat 2 tanú által hitelesítve.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület

Eljárás hivatalból - szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható. A kérelem benyújtható szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Az átlag nyugdíjasok támogatása december hónapban.

Támogatások összege:

pénzbeli:

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, tárgyévben 28.500,- Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét

GYES, GYED, GYET jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig, a támogatás összege a kisgyermekeseknek Havi-Budapest bérlet árának 50%-a,

aktív korúak ellátását elutasított egészségkárosodott és a Prevenciós Központtal együttműködő aktív korú részére az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a.

december hónapban egyszeri 5.000 Ft összegű

a következő tanév kezdetéig a diákbérlet támogatás havi összege a közoktatásban, felsőoktatásban tanulók részére vásárolható havi Budapest-bérlet teljes árával azonos összeg.

 

A bérlet támogatás, annak a nappali tagozaton tanuló fiatal felnőtt vagy törvényes képviselője részére állapítható meg, aki

a) a napi köznevelési intézménybe, felsőoktatási intézménybe járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybe vételével tudja megoldani és

b) iskolalátogatási kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és

c) más jogcímen nem jogosult helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.

 

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

 

természetbeni, vásárlási utalvány formájában: tárgyévben, a kérelem benyújtásától két havonta 5.000 Ft, gyermeket nevelő családban 6.000 Ft értékű. A havi támogatás összegéről az utalvány – a kérelmező kérésére – két részletben is kiállítható.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Budapest 13. ker. Település