Özvegyi nyugdíj igénylése, ha az elhunyt saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban részesült (OZVEGYI_01)

Özvegyi nyugdíj első ízben történő megállapítására irányuló eljárás saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban (ideértve a táncművészeti életjáradékot és az átmeneti bányászjáradékot is), vagy szolgálati járandóságban részesült elhunyt személy jogán.

Kulcsszavak: özvegyi nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, özvegy, OZVEGYI_01, nyugdíj

Az özvegyi nyugdíj megállapítását ebben az eljárásban az a személy kérheti, akinek elhunyt házastársa, elvált házastársa vagy élettársa öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban vagy szolgálati járandóságban részesült.

Ha az igénylő korábban már részesült özvegyi nyugdíjban, akkor az özvegyi nyugdíj feléledését (újbóli megállapítását) az özvegyi nyugdíj feléledésére irányuló eljárásban, az ehhez rendszeresített űrlapon, vagy nyomtatványon kell kérnie.

A kérelmet előterjesztheti az igénylő, törvényes képviselője (gondnoka), illetve meghatalmazottja.

A kérelmezett ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot vagy nyomtatványt kell kitölteni.

A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány itt érhető el.


Amennyiben a formanyomtatvány kitöltése során pótlap kitöltése válik szükségessé:

 

A kitöltendő formanyomtatvány(ok) a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt is elérhető(k).

Az ügyintézési határidő az igény beérkezését követően 60 nap.

A juttatás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

A nyugellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Özvegyi nyugdíj iránti igény, ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

Az igényelbíráláshoz javasoljuk mellékelni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát (vagy az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói végzést), illetve a házassági anyakönyvi kivonatot (vagy a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot).

Megváltozott munkaképességű igénylő esetén mellékelni kell az egészségi állapotát minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, a tartós betegséget, fogyatékosságot igazoló szakorvosi dokumentációt (leletek, zárójelentések, kezelésre vonatkozó orvosi iratok) kell mellékelni, melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.

Árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén igényelt özvegyi nyugdíj esetén kérjük mellékelni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Amennyiben a gyermek fogyatékos, vagy tartósan beteg, az ezt igazoló okiratot is csatolni kell.

Ha az elvált, vagy házastársától legalább egy éve külön élő igénylő az elhunyttól annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg, az erről szóló okiratot (közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozat, bírósági határozat) a kérelemhez csatolni kell.

Nem kötelező mellékelni, ha az elhunyt személy, a részére megállapított ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet végzett, az erre vonatkozó dokumentumot, vagy hitelesített másolatát.

Az özvegyi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljáró szerv a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A kérelem előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az özvegyi nyugdíj iránti igényüket.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

Az ellátásra való jogosultság feltételeit tartalmazó részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján itt érhető el.

NYUFIG_ESZF