EGER – ADÓTÚLFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE

Túlfizetés visszaigénylése azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített.

Kulcsszavak: ADÓTÚLFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn, és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére).

Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára, azaz az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás összegét - nettó módon számítva - csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál (NAV) nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az ügyfélnek be kell nyújtania a kiutalás teljesítéséhez szükséges kérelmet.

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el, így kötelezettségmulasztás nem keletkezik.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

Az adózót megillető költségvetési támogatás kiutalásának esedékességéről törvény rendelkezik. A költségvetési támogatást az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított harminc napon belül kell kiutalni.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Magánszemélyek – a lenti elektronikus űrlap mellett – használhatják a hivatal honlapjáról letölthető „EGER18TULF” elnevezésű nyomtatványt is. A nyomtatvány benyújtása történhet elektronikus úton (ePapír), illetve – az arra jogosult által – papír alapon. Az űrlap megtalálható az adóhatóság honlapján: https://www.eger.hu/hu/adougyek/egyeb-kerelmek.

Elektronikus űrlap

A túlfizetés rendezéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-ADÓ-TUL” elnevezésű iForm nyomtatvány szolgál, amelyet – az elektronikus ügyintézésre kötelezett - az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül nyújthat be https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Az adózónak túlfizetési kérelem benyújtása esetén fizetési kötelezettsége nincs.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.) címzett, de Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

 

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

 

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közigazgatási Hatósági Eljárási Illeték Beszedési Számla javára (12033007-00102883-04700007) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A túlfizetés kiutalásáról döntés, határozat, végzés nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla egyenleg keretében értesül az aktuális egyenlegéről. Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap/ az adóegyenleg lekérdezés menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó egyenlegeit lekérdezzék. Az érintettek részére a folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete.

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Eger Település