Jövedéki engedélyek és nyilvántartásba vételi eljárások

A jövedéki engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályokat foglalja össze. Tartalmazza az engedélyköteles tevékenységek leírását és az engedély megadásának feltételeit. Ismerteti az engedély visszavonásának, felfüggesztésének szabályait.

Ismerteti továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásokat.

Kulcsszavak: Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV jövedék engedélyek általános feltételei speciális feltételei kérelem engedélyezési eljárás NAV_J31 NAV_J37 NAV_J38 engedély visszavonása, felfüggesztése nyilvántartásba vétel

Jövedéki engedélyek

 

A jövedéki termék előállítása, tárolása, felhasználása, fogadása, továbbítása, illetve kereskedelme a NAV által kiadott engedéllyel folytathatók.

 

Jövedéki terméknek minősül az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány.

 

Típusai

 

1. Adóraktári engedély

 

Jövedéki termék adó megfizetése nélkül (adófelfüggesztési eljárásban) történő előállítása, tárolása, felhasználása, feladása, átvétele csak adóraktári engedéllyel végezhető.

 

Nem kell azonban adóraktári engedély:

 

2. Egyszerűsített adóraktári engedély

 

A csendes bor nem kisüzemi bortermelőként történő előállítása  csak egyszerűsített adóraktári engedéllyel végezhető.

 

Egyszerűsített adóraktárban előállítható, tárolható:

 

Az egyszerűsített adóraktárban az előbb felsorolt termékeken kívül más jövedéki termék (sör, más habzóbor, más egyéb csendes vagy habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék) nem állítható elő, nem tárolható és nem palackozható.

 

3. Felhasználói engedély

 

Felhasználói engedéllyel végezhető

 

A felhasználói engedélyes tevékenységnél a felhasználás célja nem lehet egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként történő felhasználása.

 

4. Bejegyzett kereskedői engedély

 

A bejegyzett kereskedő másik tagállamból adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék átvételére jogosult az engedélyben szereplő telephelyen.

 

5. Eseti bejegyzett kereskedői engedély

 

Az eseti bejegyzett kereskedő engedélye birtokában egy szállítmány átvételére jogosult.

 

6. Bejegyzett feladói engedély

 

A bejegyzett feladó adófelfüggesztési eljárásban a harmadik országból behozott, vámjogi szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék feladására jogosult az importálás helyéről a címzett részére (adóraktár, tagállami adóraktár, tagállami bejegyzett kereskedő). A jövedéki termék szállítása közvetlenül az importálótól a címzetthez történik, így az adózatlan, importált jövedéki termék nem kerül a bejegyzett feladó birtokába.

 

7. Jövedéki engedély

 

A szabadforgalomban folytatott kereskedelmi tevékenységhez, így

jövedéki engedély szükséges.

 

A jövedéki engedélyes tevékenység az alábbi termékekkel végezhető:

 

Az engedély megadásának általános feltételei

 

Engedélyre jogosult az a személy:

 

A felsorolásból külön kiemelendő a jövedéki biztosíték, melyet az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra kell nyújtani. A jövedéki biztosítékok összege az egyes engedély típusok esetében eltérő. Meghatározott feltételek fennállása esetén az összegük kedvezmények alkalmazása mellett csökkenthetők.

 

Az engedély megadásának speciális feltételei

 

A speciális feltételek az általános szabályokon felüli, illetve az azoktól eltérő rendelkezéseket tartalmazzák.

 

1. Adóraktári engedély

 

A kérelmet benyújtónak az általános feltételek mellett az alábbiakat is teljesítenie kell:

Néhány adóraktári engedély típust a jogszabály egyes speciális feltételek teljesítése alól kivételként határozza meg.

 

A jövedéki biztosíték összegére meghatározott kedvezmények nem érvényesíthetőek, ha az adóraktári engedélyes kockázatos adózónak minősül.

 

2. Egyszerűsített adóraktári engedély

 

Nem kell teljesíteni az engedély iránti kérelmet benyújtónak

előírt kötelezettséget. Az engedély kiadásának továbbá nem feltétele a csendes bor tárolására szolgáló eszköz hitelesítése.

 

Ha az egyszerűsített adóraktári engedélyes megfelel a kisüzemi bortermelői feltételeknek, akkor a NAV felé tett nyilatkozata alapján mentesül az adóraktári engedélyes követelmények alól.

 

Az egyszerűsített adóraktár engedélyesnek a (nem 0 adómértékű) palackos erjesztésű habzóborra általános szabályként nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania, kizárólag akkor, ha kockázatos adózónak minősül.

 

3. Felhasználói engedély

 

Az engedély iránti kérelmet benyújtónak az általános feltételek mellett az alábbiakat kell teljesítenie:

A jövedéki biztosíték összegére meghatározott kedvezmények nem érvényesíthetők, ha kockázatos adózó.

 

4. Bejegyzett kereskedői engedély, Bejegyzett feladói engedély

 

Az általános feltételek mellett a bejegyzett kereskedői és a bejegyzett feladói tevékenységhez az engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel kell rendelkezni.

 

A bejegyzett feladónak nem kell külön nyilvántartást vezetnie és abból adatot szolgáltatnia.

 

A bejegyzett kereskedőnek pedig kizárólag a zárjegyköteles jövedéki termékek esetében kell az átvett zárjegyekről külön elektronikus nyilvántartást vezetni.

 

5. Eseti bejegyzett kereskedő

 

Eseti bejegyzett kereskedői engedélyre az általános szabályoktól eltérően olyan személy jogosult:

 

6. Jövedéki engedély

 

Az engedély iránti kérelmet benyújtónak az általános szabályok mellett az alábbiakat kell teljesítenie:

A jövedéki biztosítékra és a tárolókapacitásra meghatározott kötelezettségek teljesítése alól a NAV-tól felmentést kérhet az a személy, aki igazolja, hogy kenőolaj importálását vagy másik tagállamból behozatalát kizárólag saját felhasználás céljából végzi.

 

A jövedéki biztosíték összegére meghatározott kedvezmények nem érvényesíthetők, ha kockázatos az adózó.

 

Engedély iránti kérelem benyújtása, engedélyezési eljárás

 

Az engedélyköteles tevékenység folytatása személyi, garanciális és tárgyi feltételekhez kötött, melynek teljesítéséhez az előírt, a feltételek meglétét igazoló iratokat és nyilatkozatokat kell benyújtani az engedély iránti kérelemmel.

 

Az engedélyezési eljárásban főszabály az elektronikus (ügyfél/cégkapu) ügyintézés.

 

Az engedély iránti kérelem elektronikusan nyújtható be a NAV_J31 jelű nyomtatványon. A jövedéki biztosíték nyújtása külön kérelmen a NAV_J38 jelű nyomtatványon terjeszthető elő.

 

A NAV eljárása során vizsgálja az engedély kiadás feltételeinek teljesülését. A tárgyi feltételek teljesülését helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

 

Mellékletek csatolása

 

A tevékenység engedélyezéséhez előírt iratok, nyilatkozatok elektronikus másolatban csatolhatók a kérelemhez, kivéve az alábbiak, melyeket eredeti példányban (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani:

 

Engedély visszavonása, felfüggesztése

 

A NAV vizsgálja az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő feltételek teljesülését és a tevékenység végzésének körülményeit.

 

Ha a vizsgálat során megállapított hiányosságok

 

A felfüggesztés időtartama alatt az engedélyes csak külön meghatározott korlátozás és tiltás mellett tevékenykedhet.

 

Meghatározott esetekben a jogszabály külön rendelkezik a közterhek nem teljesítése és köztartozás megállapítása esetében az engedély visszavonásáról.

 

II. Jövedéki nyilvántartásba vétel

 

A jövedéki szabályozás meghatározott tevékenységek folytatását a NAV nyilvántartásba vételéhez köti.

 

Típusai

 

1. Csomagküldő kereskedő

 

A szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket másik tagállamba történő értékesítéséhez

– közvetlen vagy megbízott útján megvalósuló szállítással és figyelemmel a termékre vonatkozó jogszabály által előírt korlátozásokra – nyilvántartásba vétel szükséges.

 

2. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

 

A másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez belföldi székhelyű, adóügyi képviselő megbízása szükséges.

 

Az adóügyi képviselő végzi a csomagküldő szállítása után keletkező adókötelezettséget és adófizetési kötelezettséget, melynek teljesítéséhez jövedéki biztosítékot kell nyújtania a keletkező adófizetési kötelezettség teljes összegére.

 

3. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállítása, értékesítése, birtoklása

 

A NAV nyilvántartásba vétele szükséges

előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához.

 

Nem kell azonban nyilvántartásba venni:

előállítását, értékesítését és birtoklását.

 

Továbbá nem kell a nyilvántartásba vétele:

 

4. Nyilvántartásba vett felhasználó

 

A NAV nyilvántartásba vétele szükséges

egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék,

felhasználásához.

 

5. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme

 

Nyilvántartásba vétele szükséges a dohánynövény termesztéséhez, a szárított dohány és a fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához.

 

Így nyilvántartásba kell venni:

 

Szárított dohány és fermentált dohány csak a nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó, szállítmányozó igénybevételével.

 

A dohányimportáló és a dohánykereskedő köteles az áruforgalmát pontosan nyilvántartani, valamint az árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az adott importálási, dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig a NAV-hoz bejelenteni.

 

6. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője

 

A motorikus gáztöltő-állomás üzemeltetéséhez nyilvántartásba vétel szükséges.

 

A nyilvántartásba vételt kérheti:

Az üzemi motorikus gáztöltő-állomás hitelesített kútoszloppal és engedélyezett tárolótartállyal ellátott felhasználó hely, ahol az üzemeltető LPG kiszolgálását végzi kizárólag nem közúti járművekbe, üzemen belüli felhasználás céljából.

 

7. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő

 

A NAV nyilvántartásba vétele szükséges, ha a kisüzemi bortermelő másik tagállamba csendes bort, saját előállítású csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbort szállít adófelfüggesztési eljárásban.

 

A kisüzemi bortermelőnek nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani az általa előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor után. Abban az esetben, ha a palackos erjesztésű habzóbort előállító kisüzemi bortermelő kockázatos adózónak minősül, köteles haladéktalanul egyszerűsített adóraktári engedély kérelmezni.

 

Nyilvántartásba vételi kérelem, nyilvántartásba vételi eljárás

 

A nyilvántartásba vételi eljárás elektronikus úton intézhető.

 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikusan nyújtható be a NAV_J37 jelű nyomtatványon.

 

A NAV döntését ügyfélkapun/cégkapun keresztül küldi meg a nyilvántartásba vett személynek.

 

A nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartásba vett adatok változását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon kell bejelenteni az előbb említett nyomtatványokon.

 

Mellékletek benyújtása

 

A kérelmezett tevékenységtől függően a nyilvántartásba vételhez meghatározott iratok, nyilatkozatok benyújtása is szükséges. A nyilvántartásba vételhez előírt iratok a nyomtatványhoz elektronikus másolatban csatolhatók, illetve egyes nyilatkozatok megtétele a nyomtatványon teljesíthetők.

Eredeti példányban (személyesen vagy postai úton) kell azonban benyújtani a kérelemhez

 

A nyilvántartásba vétel speciális szabályai

                                

A speciális feltételek az általános szabályokon felüli, illetve az azoktól eltérő rendelkezéseket tartalmazzák.

 

1. Csomagküldő kereskedő

 

A csomagküldő kereskedői tevékenység folytatásához igazolni kell a büntetlen előéletet.

 

2. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

 

A nyilvántartásba vételre olyan személy jogosult:

A jövedéki biztosíték nyújtása külön kérelmen a NAV_J38 jelű nyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell:

 

3. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés előállítása, értékesítése, birtoklása

 

A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a készülék fajtáját, űrtartalmát vagy méretét, valamint főbb részeinek a leírását tartalmazó dokumentumot.

 

4. Nyilvántartásba vett felhasználó

 

A nyilvántartásba vétel feltétele a büntetlen előélet igazolása. A kérelemhez csatolni kell továbbá a beszerzett, felhasznált mennyiségről vezetni tervezett nyilvántartás leírását.

A nyilvántartásba vett felhasználó a nyilvántartásba vételhez, majd azt követően évente november 30-áig köteles megadni az éves szinten felhasználni tervezett mennyiséget és a felhasználás célját. Ha ennek a határidőig nem tesz eleget, abban az esetben a NAV a tárgyév utolsó napjával törli a nyilvántartásból.

 

A kérelemben foglaltakat a NAV szükség szerint helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

5. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme

 

A NAV termelőként azt regisztrálja, aki a dohánynövény termesztést hatályos, írásbeli termelési és értékesítési szerződés alapján végzi.

 

A megtermelt dohányt a kérelemben megadott helyen fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon tárolja.

 

A NAV a termelőt a szerződés hatályvesztésekor törli a nyilvántartásából.

 

Aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával gazdasági tevékenység keretében nem dohánygyártmányt állít elő, kérelmében köteles részletesen leírni a gyártási folyamatot.

 

A kérelemben foglaltakat a NAV szükség szerint helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.

A nyilvántartásba vett adatok változását a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül kell bejelenti a NAV-hoz.

Engedély visszavonása, felfüggesztése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes igazgatósága az engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az eseti bejegyzett kereskedő és a bejegyzett feladó esetében 15 napon belül bírálja el, mely ügyintézési határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható; a nyilvántartásba vételt 15 napon belül teljesíti.

NAV_J31; NAV_38; NAV_J37 nyomtatványok (elérhetőségük: https://www.nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto-programok-kereso);

fent részletezett egyéb dokumentumok

A kérelem benyújtásával kezdeményezett elsőfokú eljárás illetékmentes.

Az engedély iránti kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes igazgatósága bírálja el.

A külföldi személy jövedéki ügyében kizárólagos illetékességgel a NAV Kiemelt Adó - és Vámigazgatósága jár el (KAVIG).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (a fellebbezést ide kell címezni, de az első fokon eljáró igazgatóságnál kell benyújtani).

Ha további kérdése van, keressen minket bizalommal alábbi elérhetőségeinken!

Interneten:

E-mailen:

Telefonon:

A NAV Infóvonala és az ÜCC hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

*A rendszer használatához ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon igényelhet, amit a NAV-hoz személyesen vagy a KÜNY tárhelyen keresztül lehet benyújtani. Ha nem a saját ügyében használja az ÜCC-t, akkor adjon be EGYKE adatlapot is!

Személyesen:

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/igazgatosagok/ugyfelszolgalat-kereso

 

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

NAV