Tájékoztatás kérés a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

A magánszemélyek elektronikus úton tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Kulcsszavak: saját adatokról tájékoztatás, SZL-ben tárolt saját adatok, nyilvántartott adatok

Az ügyfél, akinek adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolják.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül az veheti igénybe, aki rendelkezik

 

A szolgáltatás használatához a személyi azonosítójának a megadása szükséges, amelyet követően azonnal megjelennek a nyilvántartott adatai, amelyeknek PDF formátumú letöltésére és kinyomtatására is lehetősége van.

A Webes Ügysegédben a Kérelmeim, Nyilatkozataim menüpontban a „Megtekintés” gombra kattintva a későbbiekben is megnyithatja a tájékoztatást.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok közlése az elektronikus úton benyújtott kérelem sikeres befogadása után azonnal megtörténik.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról szóló tájékoztatás kérése illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium (kizárólag elektronikus ügyintézés esetén)

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, melyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

A tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt alábbi adatokra terjed ki:

Személyi adatok

Lakóhely adatok

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

Tartózkodási hely adatok

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár  - a lakóhelye-változtatás szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Külföldi cím

külföldön élő magyar állampolgár  lakóhelyeként az általa bejelentett országot, települést és lakcímet (postacímet) kell bejegyezni.

Személyazonosító igazolvány adatai

A személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja.

Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adatai

A személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

2016/679 európai parlamenti és a tanácsi rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO