Tűzvédelmi szakértői vizsgára vagy ismétlő/ismételt vizsgára történő jelentkezés

A tűzvédelmi szakértői tevékenységet csak tűzvédelmi szakértői vizsga birtokában lehet végezni.

Kulcsszavak: tűz, tűzvédelem, tűzvédelmi szakértő, vizsga, katasztrófavédelem, szakértői vizsga, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF, tűzvédelmi szakértő vizsga

Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki

A fentiekben meghatározott személy tűzvédelmi szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha

Tűzvizsgálati szakértői tevékenység folytatása esetén a végzettségi követelmények alól és az 5 éves szakmai gyakorlat igazolása alól mentesül, aki

Az eredményes vizsgát a fenti esetekben is le kell tenni. Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a vizsgázó sikeres vizsgát tett, és a tevékenység megkezdését bejelentette. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál tűzvédelmi szakértői vizsgára jelentkezni.

Az OKF a vizsga időpontjáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a jelentkezőt. A szakértői vizsga, az ismételt vizsga és az ismétlő vizsga személyes és online módon is lebonyolítható, az online vizsga alkalmával a vizsgázó és a vizsgabizottság folyamatos online kapcsolatának biztosításával.

A tűzvédelmi szakértőnek a vizsgabizonyítványban meghatározott érvényességi idő lejárta előtt legalább 30 nappal jelentkeznie kell az ismétlő vizsgára.
 

A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá a vizsgázó: 
a) személyazonosító 
b)  lakóhelyét,
c)  elérhetőségét,
d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését,
e) diplomájának számát és keltét,
f) tűzvédelmi szakképesítésének számát és keltét,
g) foglalkozását, munkakörét,
h) igazolását a törvény szerinti feltételek teljesüléséről,
i)  folytatni kívánt tűzvédelmi szakterület megnevezését.

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 10.000 forint, melyet a BM OKF Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell elutalni. A díj magában foglalja a tűzvédelmi szakértői bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárás, valamint a nyilvántartás vezetésének díját is. 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Belügyminisztérium

Meddig érvényes a bizonyítvány?

Továbbképzés

Sikertelen vizsga

Érdemes tudni

Az a tűzvédelmi szakértő, aki a területi építész vagy mérnöki kamara által vezetett névjegyzékben szerepel és részt vett a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által szervezett tűzvédelmi szakértői tanfolyamon, valamint a vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tett, a szakértői igazolvány érvényességi idejének lejártáig korlátozás nélkül tűzvédelmi szakértői tevékenységet végezhet.

BM OKF az érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy részére új bizonyítványt állít ki:
a) a bizonyítvány elvesztése,
b) a bizonyítványban szereplő adat megváltozása, vagy
c) hibás adatokat tartalmazó bizonyítvány.

A tűzvédelmi szakértői tevékenységgel kapcsolatos nyomtatványok itt érhetőek el.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

NISZ ZRT.