Hódmezővásárhely - Adatbejelentés a telekadóról

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Kulcsszavak: helyi adó, telek

Alanya: Az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon ​belül (legkésőbb változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, illetve az adó tárgyban nem következik be adókötelezettséget érintő változás (pl.: telekalakítás).

Adóügyekben a gazdálkodó szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A benyújtandó nyomtatvány az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu), a telekadó ügytípusnál kiválasztható.

Papír alapon a város honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével lehet teljesíteni az adatbejelentési kötelezettséget: https://hodmezovasarhely.hu/telekado/

Az adókötelezettségüket nem teljesítő adózók mulasztási bírság szankciójára számíthatnak.

Az adókötelezettség nem teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Amennyiben az adózó a megadott határidőn belül nem, illetve nem jogszerűen teljesíti adókötelezettségét az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adókötelezettség keletkezéséről, illetve változásáról, az annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - legkésőbb a változást követő év január 15. napjáig - kell az adatbejelentést teljesíteni.

A telekadó első részletét március 15-ig, második részletét szeptember 15-ig kell megfizetni.

Évközben történő adófizetési kötelezettség megállapítása esetén a fizetési határidőket az előíró határozat tartalmazza.

A telekadó alapja: a telek négyzetméterben számított területe.

A telekadó mértéke az adókötelezettség alá eső telek minden egész m2-e után:

Telekadó számlaszáma: 10400559-00032677-00000009

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen fellebbezhet. A határozat ellen az írásba foglalt döntés közlésétől számított 15 napon belül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) címzett, de Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton (ePapír) történő benyújtására is. A fellebbezés illetékköteles. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint.

Az elsőfokú adóhatóság határozata ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Illeték Beszedési Számla javára (10400559-00032629-00000002) kell teljesíteni az eljárás megindításakor.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni, vagy választhatja a hivatal pénztárában történő befizetést.

Mentes a telekadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-a alapján:
- az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

- a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti - jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;

- az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,

- az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Hódmezővásárhely Település