Idős személyek tartós, illetve átmeneti elhelyezésére vonatkozó előírások

A nyugdíjkorhatárt betöltött, valamint a 18. életévét betöltött, önmagáról betegsége miatt gondoskodni nem képes, illetve a saját lakókörnyezetében már nem ellátható személy részére biztosít tartós elhelyezést az idősek otthona, és átmeneti jelleggel  maximum két évre az idősek gondozóháza.

Kulcsszavak: idősek otthona, átmeneti ellátás, szociális intézetbe beköltözés, szociális ellátás

Idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek ápolását, gondozását végzi. 18. életévét betöltött személy is felvehető, ha betegsége vagy fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni, a saját lakókörnyezetében már nem ellátható.

Az intézmény lakhatást nyújt az ellátottaknak,  napi háromszori étkezést, mentális gondozást, alapápolásig terjedő egészségügyi ellátást biztosít, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával látja el őket.

Idősek gondozóháza azoknak az időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek nyújt teljes körű ellátást, akik önmagukról betegségből vagy más okból kifolyólag időlegesen nem képesek gondoskodni.

Idősek gondozóházában egy évig tartózkodhat az ellátott, mely egy alkalommal egy évre meghosszabbítható.

Az ellátás igénybevételét írásban vagy szóban kell kérelmeznie az igénylőnek, vagy ha gondnokság alatt áll, a törvényes képviselőjének.

Az intézményvezető a döntésről értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén írásban történik az értesítés, jogorvoslat biztosított.

Az ellátott személy gondozási szükséglet vizsgálatát követően vehető fel.

Az igénybevétel megkezdése előtt a szolgáltató megállapodást köt az igénylővel. A megállapodás tartalmazza az 

A bentlakásos intézmények igénybevétele önkéntes.

(A becsatolandó dokumentumok elérhetőek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú mellékletében.)
 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, amit az ellátott vagy a tartására kötelezett személy köteles megfizetni. Összege tartós elhelyezést nyújtó intézményben nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelme 80%-át, az átmeneti intézményben a 60%-át. Egyszeri belépési hozzájárulást is kérhet az intézmény. Az ellátott pénzvagyona, illetve ingatlanvagyona is figyelembe vehető a térítési díj megállapításakor. Ingatlanvagyona jelzáloggal terhelhető.

Állami, önkormányzati fenntartású, egyházi fenntartású vagy egyéb, nem állami fenntartású intézmény vezetője.

Az intézményvezető elutasító döntése ellen a fenntartóhoz lehet fordulni. Ebben az esetben a fenntartó dönt az ellátás iránti kérelemről. A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

Idősek otthonába gondozási szükséglet hiányában is felvehető az ellátottal legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója.

Van olyan idősek otthona, amely gondozási szükséglet hiányában is gondoskodást nyújt azoknak az időseknek, akik vagyoni helyzete erre lehetőséget biztosít. Az ilyen idősek otthonában piaci alapon megállapított belépési és térítési díjat kel fizetni.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

EMMI SZOCSZOLG