Kecskemét - Talajterhelési díj

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Kulcsszavak: talajterhelési díj, szennyvíz,

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

A talajterhelési díjról a bevallást az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni.

Az adóhatóság a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén a bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

Az újabb határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság nem mérsékelhető.

Bevallási határidő a tárgyévet követő év március 31.

Ügyintézési határidő: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A benyújtandó nyomtatvány

az  E-ÖNKORMÁNYZAT  portálon, ágazat: adóügy, ügytípus: talajterhelési díj címszó alatt kiválasztható:

Talajterhelési díj bevallás

 

nyomtatvány név alatt.

 

Mentesség vagy kedvezmény igénybevétele esetén csatolandó dokumentumok:

A talajterhelési díj mértéke 1800,- Ft/m³,

A bevallásban kiszámolt talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31. kell megfizetni Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 11732002-15337544-03920000 számú talajterhelési díj számlájára.

A befizetés teljesíthető:

pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó esetében

E-ÖNKORMÁNYZAT portál

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó esetében

E-ÖNKORMÁNYZAT portál

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Alanya: a kibocsátó

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

Mértéke:

A talajterhelési díj mértékét (M) a díjalap (A), az egységdíj (E), a területérzékenységi szorzó (T), a veszélyeztetési szorzó (V) szorzata határozza meg.

M=A x E x T x V

A talajterhelési díj alapja (A) a szolgáltatott (kinyert) és a hitelesített vízórával mért víz mennyisége csökkentve a vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a 8/2000. (X.18.) KöViM rendeletben foglaltak szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

A talajterhelési díj alapja (A) csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke:

E= 1200 Ft/m3 (2012. február 1-jétől)

A talajterhelési díj területérzékenységi szorzója Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére T= 1,5.

A talajterhelési díj veszélyességi szorzója a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben engedélyezhető egyedi szennyvízkezelő művekre V=1.

Fentiek alapján Kecskemét esetében 1800 Ft/m3.

Kedvezmények, mentességek

Kérelemre díjmentesség illeti meg azt a magánszemély kibocsátót,

50 %-os díjkedvezményt vehet igénybe az a magánszemély-kibocsátó, akinek háztartásában legalább egy 65. életévét betöltött családtag él és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a kedvezmény megállapítását kéri.

Ellenőrzés:

A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.

Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok valódiságának a Bácsvíz Zrt-n keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság közreműködésével történő ellenőrzésére.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2004. (X.4.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kecskemét Település