Száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodás Magyarországon

Amennyiben Ön száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan kíván Magyarországon tartózkodni, az alábbi teendői vannak.

Kulcsszavak: regisztrációs igazolás állandó tartózkodási kártya lakcímkártya

Ön abban az esetben jogosult száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni, ha az alábbi feltételek valamelyike az Ön esetében teljesül:

 

 

 

 

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike fennáll az Ön esetében, és szeretne száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladóan Magyarországon tartózkodni, akkor legkésőbb a Magyarországra történő beutazástól számított 93. napon fel kell keresnie az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak (röviden: OIF) az Ön jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságát, és ott a tartózkodását be kell jelentenie.

Főszabályként személyesen kell megjelennie az ügyfélszolgálaton, de ha egészségi állapota miatt erre képtelen, akkor ettől a hatóság eltekinthet.

A korlátozottan cselekvőképes, vagy a cselekvőképtelen kiskorú kérelmező helyett a kérelmet a kérelmező törvényes képviselője nyújtja be. Amennyiben a kiskorú ügyfél a kérelem benyújtásakor a hatodik életévét betöltötte, a kérelem benyújtásakor meg kell jelennie.

A kérelmet online is benyújthatja az www.enterhungary.gov.hu oldalon, azonban az okmány átvétele céljából ebben az esetben is meg kell személyesen jelennie.

Az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén Ön állandó tartózkodásra jogosult:

 

Ha Ön keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, az öt éves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

 

 

Ha Ön valamely felsorolt kedvezmény alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

Az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál nyújthatja be. A kérelem benyújtásakor érvényes úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát be kell mutatnia, illetve csatolnia kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló, meghatározott okiratokat vagy más iratokat (pl. családtag családtagi jogállását a családi kapcsolat fennállását igazoló okiratok). A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja, illetve egyéb eljárási cselekményt is foganatosíthat.

A Magyarország területén való megszakítás nélküli tartózkodás első napja az a nap, amikor a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodása bejelentik vagy a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét benyújtja.

Nem minősül a tartózkodás megszakításának

A tartózkodás megszakításának minősül, ha az EGT-állampolgár, vagy a családtag felhagy tartózkodási jogának gyakorlásával Magyarország területén így különösen ha hosszabb időre elhagyja Magyarország területét. Ha az EGT-állampolgár, vagy a családtag Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, és Magyarország területére száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó időre visszatér, akkor az állandó tartózkodási jog megszerzéséhez szükséges időtartam újrakezdődik.

Az állandó tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet a tartózkodási kártya érvényességének lejárta előtt kell benyújtani.

A tartózkodás bejelentése elmulasztásának nincs jogszabályban rögzített szankciója.

Önnek legkésőbb a Magyarországra történő beutazástól számított 93. napon be kell jelentenie magyarországi tartózkodását az OIF illetékes regionális igazgatósága ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a tartózkodás fentiekben részletezett feltételeit igazolja, Ön azonnal a tartózkodás bejelentéséről szóló ún. regisztrációs igazolást kap.

A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 napon belül bírálja el.

A tartózkodás bejelentésekor be kell nyújtania a kitöltött és aláírt adatlapot a regisztrációs igazolás kiállításához, be kell mutatnia az érvényes úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, valamint csatolnia kell a tartózkodási feltételek fennállását igazoló okiratokat, melyek az alábbiak lehetnek:

Ha Ön keresőtevékenységet folytat, az alábbi iratok valamelyike:

Ha Ön tanulmányokat folytat, az alábbi iratok valamelyike:

Amennyiben nem folytat keresőtevékenységet, akkor igazolnia kell, hogy Ön elegendő anyagi forrással rendelkezik önmaga és családtagjai számára ahhoz, hogy tartózkodásuk ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére és elegendő anyagi forrással rendelkezik a magyarországi tartózkodáshoz. Ezt vagyonával, illetve egyéb jövedelmével tudja igazolni, pl.: bankszámlaegyenleg, nyugdíj igazolása, tartásdíj igazolása, tagdíjfizetésen vagy rendszeres befizetésen alapuló részesedés, vagy ellátás igazolása.

Amennyiben nem folytat kereső tevékenységet, akkor

 

Ön a tartózkodásának bejelentésével egyidejűleg az első  magyarországi lakóhelyét is be kell jelentenie, amelynek igazolására az alábbi okiratok valamelyikét kell benyújtania:

 

Állandó tartózkodási kártya kérelmezésekor be kell nyújtania a kitöltött és aláírt formanyomtatványt, be kell mutatnia az érvényes úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló iratokat is.

A kötelező mellékleteken kívül az eljárás során az idegenrendészeti hatóság további okiratok benyújtására is felhívhatja, továbbá szükség esetén egyéb eljárási cselekményt is végezhet (pl. helyszíni ellenőrzés, tanúmeghallgatások).

A kérelem benyújtását követően hiánypótlási felhívásra csatolt iratokat postai, vagy elektronikus úton (www.enterhungary.gov.hu) csatolhatja a kérelméhez. Kivételes méltánylást érdemlő esetben a csatolandó iratokat személyesen is benyújthatja, ezen körülményeket igazolnia kell.

Az eljárás során meghatalmazottja útján is eljárhat.

A regisztrációs igazolás kiállításának díja 1.000 Forint, amelyet az ügyfélszolgálaton bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott „sárga csekkel” (ún. készpénzátutalási megbízással) el kell mennie a postára, ahol befizetheti a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálatra benyújtania.

Az állandó tartózkodási kártya kiállításának díja 1.500 Forint, amelyet az ügyfélszolgálaton bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott „sárga csekkel” (ún. készpénzátutalási megbízással) el kell mennie a postára, ahol befizetheti a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálatra benyújtania. A „sárga csekk” esetében a közlemény rovatba be kell írnia a nevét, születési idejét és a következő szöveget: „Állandó tartózkodási kártya kérelem”.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (röviden: OIF) regionális igazgatósága. Önnek a magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságot kell felkeresnie. (www.oif.gov.hu)

Amennyiben az állandó tartózkodási kártya kiállítására vonatkozó kérelmét elutasították, akkor ön jogorvoslattal élhet. A jogorvoslatért fellebbezésben folyamodhat, amelyet a közléstől számított 15 napon belül kell benyújtania annál a hatóságnál, amely kérelmét elutasította. Ha olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, illetve a fellebbezés elkésett, vagy nem a jogosulttól származik, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fellebbezés díja 5.500 Forint, melyet bankkártyával tud befizetni. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az ügyfélszolgálaton kapott ún. készpénzátutalási megbízással („sárga csekk”) a postán fizetheti be a díjat, majd ezt követően a befizetés igazolására szolgáló szelvényt kell az ügyfélszolgálaton leadnia. A „sárga csekk” esetében a közlemény rovatba be kell írni az ügyfél nevét, születési idejét és a következő szöveget: „Állandó tartózkodási kártya jogorvoslat”.

A kiállított regisztrációs igazolás okmánynak nincs érvényességi ideje, így az nem jár le, nem kell meghosszabbítani. Az okmány azonban csak érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel együtt érvényes.

Az EGT-állampolgár részére kiállított állandó tartózkodási kártya – érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal együtt – határozatlan ideig érvényes.

A regisztrációs igazolás kiállítása iránti eljárásban egyúttal megtörténik az első magyarországi lakóhely bejelentése is. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya) kiállítása céljából az OIF a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet értesíti, amely az értesítés alapján állítja ki a lakcímkártyát. A lakcímkártyát Ön postai úton kapja meg, azt külön nem kell kérelmeznie.

Fontos azonban tudnia, hogy amennyiben a későbbiekben lakóhelyét megváltoztatja, akkor azt már nem az OIF-nál, hanem az új lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál kell bejelenteni.

A lakcímkártyát a regisztrációs igazolással együtt kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak betekintésre át kell adni.

Amennyiben az Ön úti okmányát, személyazonosító igazolványát, illetve a tartózkodási jogát igazoló okmányát ellopják, vagy azt elveszíti, megsemmisül, vagy ha az elveszettnek hitt és bejelentett okmányt megtalálja, azt köteles bejelenteni az OIF lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál (www.oif.gov.hu). A bejelentésről Ön igazolást kap.

Ha az útlevele elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy lejár, Ön csak akkor köteles új útlevelet beszerezni, ha érvényes személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik.

Szintén köteles bejelenteni az OIF lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az Önnel együtt tartózkodó családtagjának a halálát, a névváltoztatást, illetve ha a haláleset, vagy a névváltoztatást eredményező tény Magyarország területén kívül következett be.

Amennyiben Ön felhagy magyarországi tartózkodási jogának gyakorlásával, vagy Magyarország területét végleg elhagyja, ennek tényét, valamint a következő szokásos tartózkodási hely szerinti országát az OIF felé bejelentheti, és a tartózkodási jogot igazoló okmányát leadhatja a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál.

A tartózkodás bejelentésekor Ön köteles nyilatkozni arról, hogy közegészséget veszélyeztető betegségben szenved-e, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van-e, illetve ezekre tekintettel részesül-e kötelező és rendszeres ellátásban.

Az állandó tartózkodási kártya, valamint a regisztrációs igazolás cseréjéhez, pótlásához szükséges formanyomtatványokat a megadott elérhetőségeken találja.

Ez a tájékoztató 2020. március 24-én, a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült, további információkért kérjük, keresse fel az OIF honlapját.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

 

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

 

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

 

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

 

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

 

OIF SAJTÓ