Halottszállítási engedély kiállítása


Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet halottszállítási engedélyét. Hamvak Magyarországra történő szállításához halottszállítási engedélyre nincs szükség.

Kulcsszavak: halottszállítási engedély, konzuli közreműködés, halotti anyakönyvi kivonat, hamvak hazaszállítása, közegészségügyi hatóság

Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket kielégítő, erre a célra kialakított járműben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet.

  1. Holttest Magyarországról külföldre történő szállításához szükség van azon ország hatóságának engedélyére, ahol a holttestet el kívánják temetni, valamint be kell szerezni az elhalálozás helye szerinti egészségügyi államigazgatási szerv engedélyét.
  2. Holttest külföldről Magyarországra való szállításához:

Holttest külföldről Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az elhalálozás helye szerinti ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temető, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.

Amennyiben a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett személy Magyarországra kívánja szállíttatni, akkor a konzuli tisztviselő segítséget nyújt az elhunyt eltemetésére kötelezett személy és a halottszállítást végző szervezet közötti kapcsolat felvételéhez. A segítségnyújtást a temetésre kötelezett személynek a konzuli tisztviselőtől kérelmeznie kell.

A halottszállítási engedély kiállítása iránti kérelmet az elhalálozás helye szerint illetékes külképviselet konzuli tisztviselőjénél kell benyújtani. A szállítás tervezett útvonala, vagy más méltányolható ok miatt a kérelem más külképviseleten is előterjeszthető.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia

Minta:

Külképviselet fejléce

Halottszállítási engedély

Magyarország……………...…………….-i Nagykövetsége/Főkonzulátusa engedélyezi, hogy a ……….………….államban………………………..helységben 200_év,………hónap…….napján,….óra….perckor ………………...következtében elhalálozott………………………………………………….holttestét a szükséges egészségügyi rendelkezések megtartása mellett temetés/hamvasztás céljából……..napon belül………………………………………………….járművel Magyarországra/Magyarországon keresztül…..…………………………..helységbe szállítsák.

A szállítmányt……………………………………………………állampolgár(ok) kísérik.

 

Kelt……………………..,202_. ………………………..

 

PH.

…………………………………

konzul

Halottszállítási engedély kiállítását az eljáró hatóság nyolc nap alatt teljesíti.

A halottszállítási engedély kiállítása iránti kérelem.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

A halottszállítási engedély külképviseleten történő kiállítása díjfizetési kötelezettséggel jár, amelynek mértéke 35 EUR.

A holttest külföldről Magyarországra való szállítása során a halottszállítással kapcsolatos ügyintézés és a vonatkozó költségek az elhunyt eltemetésére kötelezett személyt terhelik.

Holttest Magyarországról külföldre történő szállítása esetén a rendeltetési hely szerinti ország hatóságát, valamint az elhalálozás helye szerint egészségügyi államigazgatási szervet; holttest külföldről Magyarországra való szállítása esetén a magyar külképviseletet, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságát kell felkeresnie.

A konzuli tisztviselő halottszállítási engedély kiállítására vonatkozó döntése ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a döntés közlésétől (a halottszállítási engedély kiállítását elutasító határozat kézhezvételétől) számított 15 napon belül a konzuli tisztviselőnél kell benyújtani. A fellebbezésnek külön formai szabályai nincsenek, azonban az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy miért kíván jogorvoslattal élni.

A konzuli tisztviselő által hatósági jogkörben hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter bírálja el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy holttest hazaszállítása (koporsóban történő szállítás) során a halottszállítási engedély kiállításához mindenképpen konzuli közreműködésre van szükség, ugyanakkor a hamvak (urna) hazaszállítása nincs engedélyhez kötve. Ennek ellenére erősen javasolt, hogy az ügyfelek a lepecsételt urnában szállított hamvakkal együtt tartsák maguknál az urnát lezáró temetkezési vállalkozó által kiállított, az urna tartalmára vonatkozó igazolást, esetleg ennek fordítását, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben a fogadó ország jogszabályai az urna hozzátartozók részére történő kiadását, vagy postai úton történő továbbítását nem teszik lehetővé, a konzuli tisztviselő a hozzátartozók kérésére a magyar jogszabályokban rögzített lehetőségről igazolást állíthat ki. Az igazolás konzuli díjköteles (25 EUR).

Amennyiben az elhunytat hozzátartozói nem Magyarországra akarják szállítani, abban az esetben a konzul tranzit halottszállítási engedélyt állíthat ki, ha a holttestet Magyarországon keresztül szállítják. Abban az esetben, ha a holttest egyenesen egy harmadik országba kerülne elszállításra, a temetésre kötelezett hozzátartozónak a célország diplomáciai vagy konzuli képviseletével kell felvennie a kapcsolatot.

A halottszállítási engedélyt magyar nyelven, illetve a fogadó ország nyelvén és/vagy angolul kell kiállítani, figyelembe véve, hogy mely országok határellenőrzési pontjain kerülhet ellenőrzésre a koporsó.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell. 

Az ügyleírás utolsó frissítésének időpontja: 2020.07.16.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/halaleset 

KONZ