Szervezet adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele (NEIH)

Az eljárás alább ismertetett rendje előreláthatólag 2019. január 1-től kerül bevezetésre.

A szervezet adataiban bekövetkezett nyilvántartásba vétele (regisztráció) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 15. § (1) bekezdésének a) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése, illetve 10/E. § (1)-(2) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik.

Kulcsszavak: adatváltozás

Az Ibtv. 2. § (1)-(2) bekezdésével érintett jogalanyok, a (3)-(7) bekezdéssel érintett szervezetek kivételével.

A szervezet NEIH-SZE űrlapot tölt ki, melyhez a „Benyújtandó dokumentumok” címszó alatt felsorolt dokumentumokat csatolja, majd az űrlapot a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen benyújtja.

A NEIH-SZE űrlapon az alábbi adatokat kell megadni:

Költségvetési szerv mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, felügyeleti szerv intézkedését kérheti, illetve információbiztonsági felügyelő miniszter általi kirendelését kezdeményezheti.

Egyéb jogalany mulasztása esetén a hatóság felszólítja a szervezetet kötelezettségének teljesítésére, illetve 50 ezer Ft-tól 5 millió Ft-terjedő eljárási bírságot szabhat ki, szükség esetén az eljárás során több ízben is.

Ügyfél adatszolgáltatásának határideje:

A szervezetnél bekövetkezett név- vagy székhelyváltozást, illetve jogutódlást a változást követő 8 napon belül kell bejelenteni.

A szervezet jogutód nélküli megszűnését a megszűnés előtt 8 nappal kell a hatósággal közölni.

Hatóság ügyintézési határideje:

Sommás eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 8. nap.

Teljes eljárás esetén: az eljárás megindulását követő 30. nap.

Az ügyintézési határidőbe az ügyfél késedelmének, mulasztásának időtartama nem számít bele.

Átalakító / megszüntető okirat (ha az átalakításról / megszüntetésről jogszabály nem rendelkezik)

 

Az eljárás illetékmentes.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (közigazgatási per)

Jogutódlást követő 1 éven belül a jogutód szervezetnél a biztonsági osztályba sorolás soron kívüli felülvizsgálatát el kell végezni.

NEIH-SZE űrlap


A tájékoztatóban hivatkozott űrlap jelenleg nem elérhető, kialakítás alatt van.

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2016. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

NEIH