SZOLNOK - Talajterhelési díj

Kulcsszavak: talajterhelési díj

•    Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

•    A talajterhelési díjról a bevallást az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, a Talajterhelési díj bevallás címszó alatt megtalálható
•    Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a Dokumentumok alatt.

•    A bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31-e.

•    A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 01-től 1.200 Ft/m3
•    A talajterhelési díj mértékét a díjfizetési alap, az egységdíj és a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területére megállapított területérzékenységi szorzó: 1,5
•    A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetősége hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
•    A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a –számlákkal igazolt –mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan –az arra feljogosított –szervezettel szállíttat el, amely a szippantott folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja.

 

Díjkedvezmények
A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díjra vonatkozóan 75%-os díjkedvezményben részesül:
a) az a családban élő kibocsátó, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át;
b) az az egyedülálló kibocsátó, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
Igénybevételéhez a bevalláshoz tartozó jövedelemi adatok kitöltése és a jövedelmekről igazolás szükséges!

Díjmentességek
A talajterhelési díjra vonatkozóan díjmentességben részesül az a kibocsátó, aki a tárgyévben a 70. életévét betölti. Ezen kibocsátók mentesülnek a bevallási kötelezettség alól is.
A kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetése alól, ha a közcsatornának az ingatlantól való távolsága vagy egyéb műszaki jellemzői miatt a rákötés költsége meghaladná a Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén a tárgyévben jellemző átlagos rákötési költség 250%-át, melyet a VCSM Zrt. által kiadott igazolással igazolni szükséges!

 

•    2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
•    2017. évi CL. törvény az adózás
•    2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•    25/2004. (VI.30.) ÖR. sz. rendelet a talajterhelési díjról
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 

Szolnok Település