Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok igénylése (MRK)

A Magyar Rendvédelmi Karhoz (MRK) a kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt kérelem terjeszthető elő.

Kulcsszavak: közérdekű adatok

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet bárki (természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) előterjeszthet.

A közérdekű adat megismerése iránti kérelem benyújtása szóban vagy írásban történhet.

Szóban a közérdekű adat iránti igény az MRK Irodán (cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1-3.) terjeszthető elő munkanapokon délelőtt 10.00 -12.00 óra között. A szóban előterjesztett kérelemről az MRK Iroda ügyintézője jegyzőkönyvet vesz fel.

Írásban a közérdekű adat iránti igény postai úton az MRK levelezési címén (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.), az iroda@rendvedelmikar.hu elektronikus levélcímen vagy a + 36 1 459 2440 faxszámon, továbbá az e-Papír felületen terjeszthető elő. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az adatigénylés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kérelmező megadta a nevét (nem természetes személy igénylő a megnevezését), valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az MRK – amennyiben a kérelem teljesítésével összefüggésben költségtérítés fizetési kötelezettség nem merül fel – a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül tesz eleget. Költségtérítési kötelezettség felmerülése esetén – amennyiben az igénylő a kérelmét fenntartja – az MRK a költségek megtérítésétől számított tizenöt napon belül köteles az adatigénylést teljesíteni.

Az adatigénylés határideje – a törvényi feltételek fennállása esetén egy alkalommal – tizenöt nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelmezőt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül tájékoztatni kell.

Ha a kért adatot nem az MRK kezeli, akkor az MRK a kérelmet három munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amelyről egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt is.

Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, ha a kérelmező az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kíván kérni, vagy ha az adatigénylés teljesítése az MRK alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés megállapításánál a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti költségelemek vehetők figyelembe.

Az MRK Iroda az adatigénylés beérkezésétől számított tizenöt napon belül, az igény teljesítését megelőzően a tájékoztatja a kérelmezőt a felmerült költségtérítés mértékéről, és felhívja, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy az igénylést fenntartja-e, vagy attól eltekint.

Ha a kérelmező az igényét fenntartja, a költségtérítést tizenöt napon belül köteles befizetni az MRK tájékoztatóban megjelölt folyószámlaszámára.

Magyar Rendvédelmi Kar

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz - Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) - fordulhat jogorvoslatért, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az MRK-nál a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az erre vonatkozó szabályzat határozza meg. http://www.rendvedelmikar.hu/letoltes/document/document_271.pdf

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

 

MRK IRODA