Nonprofit szervezet bejegyzése, változásbejegyzése, törlése iránti kérelem

Nonprofit szervezet bejegyzésében, változásbejegyzésében vagy törlésében a bíróság polgári nemperes eljárásban jár el.

Kulcsszavak: egyesület, alapítvány, változás bejegyzés, nyilvántartásból törlés, bíróság, nemperes eljárás, nonprofit, civil, szervezet,

Változásbejegyzés

Ha a kérelem áttételének vagy hivatalból történő elutasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a változásokat legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő 60 napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.

Törlés

A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból

Késedelmes benyújtás esetén a bíróság 10 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót.

A szervezet jogosult szerve határozatának elfogadását követő 60 napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.

Alapítvány bejegyzése esetén:  

Egyesület bejegyzése esetén:

Alapítvány törlése esetén:

A kérelemhez az alapítvány nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló okiratokat, nyilatkozatokat kell csatolni. Továbbá, amennyiben az alapítvány jogutód nélkül szűnt meg és kényszer-végelszámolás lefolytatására került sor az alábbi okiratokat is csatolni kell:

Egyesület törlése esetén:

A kérelemhez az egyesület nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló okiratokat, nyilatkozatokat kell csatolni, ovábbá, amennyiben az egyesület (kivéve párt) jogutód nélkül szűnt meg, és végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás lefolytatására került sor az alábbi (a végelszámoló által a végelszámolás befejezésekor elkészített és a döntéshozó szerv által jóváhagyott) okiratokat is csatolni kell:

Változások bejegyzése alapítvány esetében:

Változások bejegyzése egyesület esetében:

A változásbejegyzés és a törlés illetékmentes.

A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

A törvényszék szerint illetékes ítélőtábla.

A kérelemnek helyt adó végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Elutasító végzést megtámadó fellebbezés esetén másodfokon az illetékes ítélőtábla jár el.

Nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési kérelemének helyt adó végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  

Ha a szervezetet a bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását követően törli a nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

NISZ ZRT.