Úti okmány kiadása iránti kérelem - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ügyfél kérelmére úti okmány állítható ki, amely külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosít.

Kulcsszavak: útlevél, utazás, külföld, okmány, kiállítás, útlevél igénylése, igénylés

 Kizárólag magyar állampolgárok

Útlevél igénylése:

A kérelmező magánútlevél iránti kérelmét belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelmező az úti okmány adattartalmát képező személyes adatait köteles a kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

Az ügyfél az igénylés során dönthet arról, hogy milyen gyorsasággal szeretné, hogy az útlevele kiállításra kerüljön. Gyorsított eljárásokat igényelni kizárólag belföldön lehetséges.

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmező a kérelmezett úti okmány adattartalmát képező személyes adatait, azok ellenőrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Az írásképtelen vagy írástudatlan, illetőleg a 12. életévét be nem töltött kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt, alábbi kivételektől eltekintve a kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat) az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.

Ujjnyomatot nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező

 A kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá.

Külföldön postai úton is benyújtható a kérelem a konzuli tisztviselőhöz, ha

Igényléshez szükséges iratok nagykorú kérelmező esetén:

Igényléshez szükséges iratok kiskorú kérelmező esetén:

Az útlevél iránti kérelemről az általános hatáskörű útlevélhatóság, a járási hivatal vagy a konzuli tisztviselő – az egészségi állapot miatti meghatalmazotti eljárás kivételével – a kérelemnek megfelelő adattartalmú, elektronikus kérelmet állít elő, amely tartalmazza a kérelmező saját kezű aláírását, ha 12. életévét betöltötte, valamint nem írásképtelen vagy írástudatlan, továbbá arcképmását és – az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés második mondata szerinti második biometrikus adatát, továbbá a kérelmező birtokában lévő előző útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

 

Az elkészült útlevél átvétele:

Teljes eljárás:

A teljes eljárás keretében kiállított magánútlevél kiállításának ideje 20 nap, de ha a kiállítás iránti kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézés határideje 8 nap, amelybe nem tartozik bele a kézbesítés ideje. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Gyorsított eljárás:

Alapilleték nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

10 évig érvényes magánútlevél 14 000 forint

5 évig érvényes magánútlevélnél 7 500 forint

1 évig érvényes magánútlevélnél (nem tartalmaz ujjnyomatot) 2 500 forint

Alapilleték kiskorú (18 év alatti) kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén:

Gyorsított eljárás pótdíjai (melyet az alapilleték mellett kell megfizetni):

A magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi és azonnali eljárás keretében történő kiállítása esetén az eljárási illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni:

Illetékmentes:

Járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak), konzuli tisztviselő

Nem utazhat külföldre:

Fenti esetekben az útlevél kiállítására irányuló kérelmet az útlevélhatóság elutasítja.

Okmánykiállítás utólagos gyorsítása

Elektronikus úton a magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, valamint hajós szolgálati útlevél kiállításának gyorsítására van lehetőség, ha a kérelmező

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás meggyorsítására nincs lehetőség, ha az elkészült úti okmány kézbesítését külföldre kéri.

Mennyi ideig érvényes útlevél kerül kiállításra?

Az érvényességi idő 1 év abban az esetben, ha a 12. életévét betöltött kérelmező részére kiállított okmány tároló eleme ujjnyomat adatot azért nem tartalmaz, mert a kérelmező

Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

Hol található részletes tájékoztatás az egyes országokba történő beutazásról?

Mióta van biometrikus útlevél?

Az útlevél érvényességéről az ügyfél az alábbi honlapon győződhet meg:  https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezes.xhtml

A meglévő útlevél igénylés gyorsítása szolgáltatás az alábbi honlapon érhető el.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

1990. évi XCIII törvény az illetékekről

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről

EKTFO