Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti kérelem

A kérelem benyújtásával lehetősége nyílik arra, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) mint adatkezelő rendszerében az érintett hozzájárulása alapján megtalálható adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amely olyan formátumot jelent, amelyből a számítógépes programok könnyedén kinyerhetik a szükséges információkat (pl. .csv fájlkiterjesztés), valamint ezeket a továbbiakban felhasználhassa. Az érintett emellett jogosult arra, hogy kérje ezen adatok közvetlen továbbítását más adatkezelők felé.

Kulcsszavak: eeszt, gdpr, adatkezelés, betegadatok, adatvédelem, incidens, személyes adat

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

A kérelmet jelen felületen az „Ügyintézés indítása” menüpont kiválasztásával lehet elindítani, a kérelemben szereplő adatok és az esetleges mellékletek feltöltését követően.

Kérjük, hogy bejelentés során szíveskedjen megadni a kérelemmel érintett adatok körét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben meghatalmazottként vagy más képviselőként jár el, úgy a meghatalmazás vagy a képviseletet megalapozó egyéb okirat csatolása is szükséges.

Az OKFŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az Országos Kórházi Főigazgatóság felettes szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

1) A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek – e-mailben vagy postai úton küldött panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

 

2) Ezen kívül az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt érvényesítheti a jogait.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adathordozhatóságra vonatkozó jogosultság az Ön vagy az Ön által képviselt személy által átadott, az érintett hozzájárulása jogalap alapján kezelt adatokra korlátozódik, egyéb adatok (pl. laboratóriumi leletek) hordozhatóságára lehetőség nincs. Ezen adatkezelési esetek pontos köréről az adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat, amely az alábbi linken érhető el:

EESZT Adatkezelési tájékoztató: https://www.eeszt.gov.hu/hu/adatvedelem

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az EESZT rendszerében tárolt adatai köréről kíván tájékozódni, szíveskedjen a „Tájékoztatás kérése Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról” ügytípust választani.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

OKFŐ