Gyömrő - Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Az adótartozás mérsékléséről és a fizetési könnyítésről valamint ezek törvényi feltételeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezik. Az Art. méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik (amelyek) a jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni.

Kulcsszavak: fizetési könnyítés kérelem, méltányosság, részletfizetés, fizetési halasztás

magánszemély esetében: ügyfélfogadási időben személyesen, postai úton, e-ügyintézéssel

gazdálkodó szervezetek esetében: kizárólag e-ügyintézéssel

Fizetési kedvezmény engedélyezése  kizárólag kérelemre történhet az erre rendszeresített formanyomtatványon, amely az E-önkormányzati portálon (ohp.asp.lgov.hu), vagy a gyomro.hu oldalon, a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

A fizetési kedvezményi kérelem irányulhat:

Részletfizetés vag fizetési halasztás esetében, amennyiben az adózó a részlet/fizetési halasztás megfizetését határidőre nem teljesíti, úgy a teljes tartozás esedékessé válik, a teljes összegű késedelmi pótlék felszámításával.

ügyintézési határidő: 30 nap

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Magánszemély és egyéni vállalkozó estén

Nem természetes személyek esetében az előző (kérelem benyújtása évét megelőző) évi mérleg és eredmény kimutatás, főkönyvi kivonat, aktuális időszak (kérelem benyújtása évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény kimutatás adatok, főkönyvi kivonat, kérelem beadását megelőző napi banki igazolás a rendelkezésre álló pénzösszegről, valamint utolsó havi bankszámla kivonat csatolása szükséges.

A fizetési kedvezmény tárgyú beadványok (részletfizetés, fizetéshalasztás) és a méltányossági tárgyú beadványok 2021. január 1-jétől illetékmentesek.

Gyömrői Polgármesteri Hivatal Adóhatósági Iroda (2230 Gyömrő, Fő tér 1.)

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Gyömrői Polgármesteri Hivatal 11742197-15392017-0347000-es számú bankszámlára átutalással  eljárási illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem elnevezésű formanyomatvány, amely az e-önkormányzati  portálon (ohp.asp.lgov.hu) vagy a gyomro. hu honlapon a nyomtatványok menüpont alatt megtalálható.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletAz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Gyömrő Település