Mezőgazdasági vállalkozások formái, dokumentumai - Tájékoztatás

Mezőgazdasági tevékenységet különböző gazdálkodási formában lehet végezni, ezekről olvashat tájékoztatót.

Kulcsszavak: mezőgazdaság, agrár, földművelés, vállalkozás, őstermelő, családi gazdálkodás

Bármely természetes személy/ személyek

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység

Őstermelői igazolvány

Az őstermelői igazolvány része az adóévre hitelesített értékesítési betétlap, amely egyben bevételi nyilvántartásnak is minősül, amennyiben az adózó bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett.

Az őstermelői igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos.

Az igazolvány a kiállítása napjától a kiállítást követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő igazolványa tárgyév végével hatályát veszti, az őstermelő tárgyév október 1. és december 31. napja között kérheti új igazolvány kiállítását. Ez esetben az új igazolvány a tárgyévet követő év első napjától a hatályának kezdetét követő ötödik adóév utolsó napjáig hatályos.

Az értékesítési betétlap az ügyfél kérelmére kizárólag a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. Értékesítési betétlap csak az igazolvány hatályossági ideje szerinti adóévekre adható ki.

A magánszemély az őstermelői igazolvány kiváltásához tett nyilatkozatát kiegészítheti a közös háztartásban élő családtagjaival tett együttes nyilatkozattal, mely szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet közös őstermelői igazolvány kiváltásával kívánják folytatni.

Családi gazdaság

családi gazdaságnak minősül a legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, illetőleg haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak (épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma. 

A családi gazdálkodó az a családi gazdaságot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásába bejegyeztető személy, aki

A járási hivatal a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó

2017. július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján az őstermelői tevékenység végzésének ellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatala, valamint a NÉBIH látja el. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros területére terjed ki.

Őstermelői igazolvány:

Az elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 3000 Ft. A megfizetett díj a NAK saját bevétele.

A díjat az igazolvány pótlását igénylő mezőgazdasági őstermelő készpénz-átutalási megbízás útján legkésőbb az igazolvány pótlásának kérelmezéséig köteles megfizetni.

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést (az igazolvány kiadását, módosítását, cseréjét és bevonását) a falugazdászok végzik, akik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK) kötelékébe tartoznak.

A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat azon járási hivatal - a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - (a továbbiakban együtt: járási hivatal) látja el, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja

Földművelésügyi Minisztérium

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

TMCS