Kártyaterem működtetése iránti kérelem

A kártyaterem üzemeltetése a liberalizált szerencsejátékok közé tartozik. Kártyaterem üzemeltetéséhez a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: hatóság) engedélye szükséges, az üzemeltetés engedélyezésére irányuló eljárás az erre rendszeresített formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul.

Kulcsszavak: szerencsejáték kártyaterem működtetése kérelem

Kizárólag kártyaterem működtetése céljából alapított gazdasági társaság (korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság), amely legalább 25 millió forint törzs-, illetve alaptőkével rendelkezik.

A kérelem elektronikus úton, az ügyfél Cégkapuján keresztül e-papír benyújtásával a hatóság Hivatali Kapujára, valamint személyesen vagy postai úton terjeszthető elő.

A központi ügyfélszolgálat címe: 1051 Budapest, Sas utca 20-22., Telefonszám: +36 (1) 550-2500, eFax: +36 (1) 550-2495.

Ügyfélfogadási idő:

A hatóság valamennyi ügyfélszolgálati pontjának elérhetősége megtalálható a https://sztfh.hu/kapcsolat webhelyen.

A hatóság eljárása során azt vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.), az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint az egyéb jogszabályokban a kártyaterem engedélyezésével kapcsolatban előírt alaki és tartalmi követelményeknek, illetőleg rendelkezik-e a kérelmező a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges, az Szjtv. és Vhr. által előírt, személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel, továbbá a szervező rendelkezik-e a hatóság által megállapított személyi megfelelőséggel és alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték-szervező tevékenység folytatására. Ha a kérelem és annak mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok a jogszabályokban foglaltaknak teljeskörűen megfelelnek, akkor a hatóság a kérelemnek helyt ad (a kártyaterem üzemeltetését határozattal engedélyezi).

Kártyaterem működtetéséhez a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának engedélye szükséges. Kártyaterem engedély nélküli működtetése esetén 500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, figyelmeztetés szankció alkalmazása kizárt.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 75 nap.

A kérelmet a hatóság által rendszeresített alábbi formanyomtatványon kell benyújtani (az eljárásban formakényszer érvényesül):

A benyújtandó mellékletek felsorolása a nyomtatvány alábbi részében találhatók:

SZTFH_27-1 jelű nyomtatvány (D) blokkjában megadott iratok:

A kérelmezőnek csatolni kell továbbá nyilatkozatát a kártyaterem alapterületére és a vendéglátásra szolgáló helyiség alapterületére vonatkozóan.

További benyújtandó iratok:

Hivatalból beszerzendő dokumentumok:

A hatóság azt a tényt, hogy a kérelmező rendelkezik-e az engedély kiadásához a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges személyi feltételekkel, a személyi megfelelőség megállapítására irányuló eljárás keretében vizsgálja. Az engedéllyel rendelkező szerencsejáték szervezők esetében erre a vizsgálatra a személyi megfelelőség ismételt megállapítására vonatkozó eljárásban, illetve a szervezők személyi megfelelőségével kapcsolatos változás bejelentéseinek kontrollja alkalmával kerül sor.

Ezen eljárásokra külön ügyleírások vonatkoznak, a kapcsolódó nyomtatványok a következők:

SZTFH_04 jelű nyomtatvány: Kérelem tevékenység megkezdésekor Személyi Megfelelőség megállapítására és Hatósági Bizonyítvány kiállítására,

Az eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege kártyaasztalonként 18 ezer forint. A díjat kérelmenként, készpénz átutalási megbízással (a hatóság ügyfélszolgálati irodáin rendelkezésre állnak) vagy banki átutalás útján kell megfizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00362887-00000000 számú SZTFH Előirányzat-felhasználási keretszámla javára.

Az átutalás „közlemény” rovatában javasolt feltüntetni a következőket:

Amennyiben a kérelmező az igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem tett eleget, vagy az előírtnál alacsonyabb összeget fizetett meg, a hatóság határidő tűzésével hiánypótló végzéssel hívja fel a szervezőt a fizetés teljesítésére (amely tartalmazza az iktatószámot, illetve az ügyszámot). Ha a felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telt el, a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti. Az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni a kérelmezőnek.

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

A határozatban és egyes végzésekben foglaltak jogszerűségének vitatása esetén, e döntések ellen azok közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a hatóságnál benyújtott keresettel közigazgatási per kezdeményezhető. A pert a hatóság (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága), mint alperes ellen kell megindítani.

A perben jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint elektronikus ügyintézésre köteles, belföldi székhellyel rendelkező, gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél a keresetlevelet kizárólag a hatóság honlapjáról letölthető (sztfh.hu „Nyomtatványok” menüpont), a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjesztheti elő a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A kérelem és annak mellékletei tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben szükséges, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Hiánypótlási felhívás kibocsátásának legfeljebb három alkalommal van helye. A kérelmező a hiánypótlási felhívás teljesítésére határidő hosszabbítást kérhet, melyről a hatóság végzéssel dönt. Ha az ügyfél a hatóság által biztosított határidőben, illetőleg teljes körűen nem tesz eleget, a hatóság a kérelemre indult eljárást végzéssel megszünteti. Az ügyfél a hiánypótlást az SZTFH_08 jelű, Hiánypótlás elnevezésű nyomtatvány felhasználásával is teljesítheti, de ennek használata nem kötelező.  Amennyiben a kérelem és annak mellékletei alapján érdemi döntés hozható, akkor – a kérelem elutasítását kivéve – a hatóság határozattal a kártyaterem üzemeltetését engedélyezi.

A szerencsejáték szervező a szerencsejáték szervezői tevékenysége során a felelős játékszervezés elvének, illetve a kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

A szerencsejáték-felügyeleti hatóság a szerencsejátékból származó nyeremények, játékosokat megillető egyéb kifizetések, illetve szerencsejáték ügyben kiszabott közigazgatási bírság fedezetének biztosítása céljából biztosítékot írhat elő. A biztosíték letételének vagy a biztosíték pótlásának elmulasztása az engedély visszavonásával jár.

Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető. A szerencsejáték-szervezőnek biztosítania kell a szerencsejátékkal összefüggő valamennyi tudnivaló (különösen a szerencsejáték lebonyolításának módja, a nyerési esélyek, a nyeremények felosztásának módja, feltételei, át nem vett nyeremények kezelése) játékosok számára való nyilvánosságát.

Az engedély kizárólag az abban foglalt, illetőleg az engedélyben meghatározott tagokból álló szerencsejáték szervezőre, az ott meghatározott időtartamra, az abban foglalt feltételekkel és jóváhagyott játéktervre, a kártyaterem engedélyben meghatározott épületre, vagy helyiségre vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.

A játéktervtől csak a hatóság engedélyével lehet eltérni. Az eltérés a játékosok érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett jogait nem sértheti.

Amennyiben a szervező a hatóság jóváhagyása (engedélye) nélkül tér el a játéktervtől, úgy a szervező szankcionálására kerülhet sor.

A hatóság – a szerencsejáték szervezői engedély kiadása esetén kívül – a játékterv jóváhagyásával is lehetővé teheti az alkalmazottak számára borravaló elfogadását. A kártyateremben adott borravalóra egyebekben a játékkaszinóban adott borravalóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A hatóság az engedélyben, illetőleg a játékterv jóváhagyásával a közös tartókba helyezett borravaló legfeljebb 50%-ának felosztását engedélyezheti.

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh08/

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh27/

https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfhkper/

SZTFH